Čínska firma ponúka za Micron 23 mld. USD. Hrozba pre národnú bezpečnosť USA?

Čín­ska štát­na tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť Tsin­ghua Unig­roup je prip­ra­ve­ná kú­piť ame­ric­ké­ho vý­rob­cu pa­mä­ťo­vých či­pov Mic­ron Tech­no­lo­gy za 23 mld. USD. In­for­mo­va­la o tom v uto­rok agen­tú­ra Reu­ters, pri­čom sa od­vo­lá­va­la na zdro­je oboz­ná­me­né s prob­le­ma­ti­kou. Prev­za­tie by zna­me­na­lo do­te­raz naj­väč­šiu čín­sku ak­vi­zí­ciu v za­hra­ni­čí. Tech­no­lo­gic­ký kon­glo­me­rát po­nú­ka za jed­nu ak­ciu fir­my 21 USD, čo pred­sta­vu­je tak­mer 20-per­cen­tnú pri­ráž­ku op­ro­ti zá­ve­reč­nej ce­ne ak­cií z pon­del­ka.

Zdroj blíz­ky čín­skej fir­me uvie­dol, že po­nu­ku by moh­la Tsin­ghua Unig­roup ofi­ciál­ne pred­lo­žiť už v stre­du. Ho­vor­ca Mic­ron Tech­no­lo­gy rea­go­val, že fir­ma za­tiaľ po­nu­ku ne­dos­ta­la a me­dia­li­zo­va­né in­for­má­cie bliž­šie ne­ko­men­to­val.

Spo­loč­nosť Mic­ron Tech­no­lo­gy je pos­led­ným veľ­kým ame­ric­kým vý­rob­com pa­mä­ťo­vých či­pov DRAM pre osob­né po­čí­ta­če. Fir­ma vy­rá­ba aj pa­mä­ťo­vé či­py NAND, kto­ré sa pou­ží­va­jú v mo­bil­ných ko­mu­ni­kač­ných za­ria­de­niach. Agen­tú­ra Reu­ters upo­zor­ňu­je, že prí­pad­nú ak­vi­zí­ciu by prav­de­po­dob­ne mu­sel pres­kú­mať Vý­bor pre za­hra­nič­né in­ves­tí­cie v USA. Tran­sak­ciu by mo­hol za­blo­ko­vať v prí­pa­de, po­kiaľ by pod­ľa je­ho ná­zo­ru pred­sta­vo­va­la hroz­bu pre ná­rod­nú bez­peč­nosť.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter