Foxconn bude v Česku investovať miliardy. Chce vybudovať výskumné a dátové centrum

Taiwan­ský vý­rob­ca elek­tro­ni­ky Foxconn plá­nu­je in­ves­to­vať „mi­liar­dy ko­rún" v Čes­kej re­pub­li­ke. Ozná­mi­lo to v pon­de­lok čes­ké mi­nis­ter­stvo prie­mys­lu a ob­cho­du (MPO).

Pod­ľa MPO ide o je­den z naj­väč­ších po­ten­ciál­nych pro­jek­tov v ob­las­ti in­ves­tič­ných sti­mu­lov. Zá­me­rom Foxcon­nu je roz­ví­jať a auto­ma­ti­zo­vať rie­še­nia na vý­ro­bu vo svo­jich zá­vo­doch v Par­du­bi­ciach a Kut­nej Ho­re.

In­ves­tí­cia Foxcon­nu by ma­la za­hŕňať aj vý­skum­né a di­zaj­nér­ske cen­trum, je­di­né svoj­ho dru­hu v Euró­pe, ako aj dá­to­vé cen­trum. Ok­rem to­ho Foxconn vy­uži­je svo­je dis­tri­buč­né ka­ná­ly v Čí­ne na vy­tvo­re­nie ob­chod­nej plat­for­my na export če­ských vý­rob­kov na ázij­ské tr­hy. Kon­krét­na su­ma in­ves­tí­cie však ne­bo­la sta­no­ve­ná.

Čes­ká vlá­da a Foxconn pod­pí­šu me­mo­ran­dum o spo­lup­rá­ci 21. jú­la po­čas stret­nu­tia čes­ké­ho pre­mié­ra Bo­hus­la­va So­bot­ku a za­kla­da­te­ľa Foxcon­nu Terry­ho Goua.

Zdroj: reu­ters.com
pra­gue­mo­ni­tor.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter