„Sloboda panorámy“ zrušená nebude. Okolie si môžete fotiť aj naďalej

Na kon­ci jú­na sme vás in­for­mo­va­li o tom, že vý­bor Európ­ske­ho parla­men­tu pre práv­ne zá­le­ži­tos­ti bu­de dis­ku­to­vať o otáz­ke tak­zva­nej slo­bo­dy pa­no­rá­my, te­da mož­nos­ti fo­tiť ve­rej­ne prís­tup­né autor­ské di­ela (bu­do­vy, so­chy, špe­ciál­ne os­vet­le­nia) a nás­led­ne fo­tog­ra­fie uve­rej­ňo­vať.

Zis­ti­lo sa, že ho­ci sa o zme­ne tý­ka­jú­cej sa ob­me­dzenia slo­bo­dy pa­no­rá­my na pô­de Euro­parla­men­tu dis­ku­to­va­lo, neš­lo o le­gis­la­tív­ny pro­ces. „Ko­mi­sia ne­má v úmys­le ob­me­dzo­vať slo­bo­du pa­no­rá­my. Doš­lo len k ne­do­ro­zu­me­niu v jed­nom z vý­bo­rov. Slo­bo­du pa­no­rá­my ne­bu­de­me ob­me­dzo­vať, ale zos­ta­ne­me na úrov­ni vnút­roš­tát­ne­ho zá­ko­no­dar­stva," ubez­pe­čil na za­sad­nu­tí európ­sky ko­mi­sár pre di­gi­tál­nu eko­no­mi­ku a spo­loč­nosť Günther Oet­tin­ger. „Parla­ment vy­po­čul oba­vy Euró­pa­nov a jed­noz­nač­ne od­mie­tol návrh na ob­me­dzenie prá­va slo­bod­ne fo­tog­ra­fo­vať ve­rej­ný pries­tor," potvr­di­la roz­hod­nu­tie aj parla­men­tná spra­vo­daj­ky­ňa Ju­lia Re­da.

sloboda_panoramy.jpg

Pos­lan­ci v hla­so­va­ní od­miet­li, aby bo­lo ko­mer­čné vy­uží­va­nie fo­tog­ra­fií vždy via­za­né na pred­chá­dza­jú­ci súh­las auto­rov ale­bo iných spl­no­moc­ne­ných osôb. Člen­ským štá­tom však os­ta­la mož­nosť za­kot­viť klau­zu­lu o slo­bo­de pa­no­rá­my do vlas­tných vnút­roš­tát­nych pred­pi­sov.

To zna­me­ná, že aj keď bu­de­me môcť na Slo­ven­sku autor­ské ob­jek­ty aj na­ďa­lej fo­tiť a sním­ky ve­rej­ne zdie­ľať bez akých­koľ­vek ob­me­dze­ní, v iných európ­skych kra­ji­nách, ako nap­rík­lad vo Fran­cúz­sku či Bel­gic­ku, mô­žu byť pra­vid­lá om­no­ho prís­nej­šie.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter