ŠKOLSTVO: STU obstaráva vedecké pracovisko za vyše 5 miliónov eur

Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­tis­la­ve ob­sta­rá­va ve­dec­ké pra­co­vis­ko ma­na­ge­men­tu pod­ni­ko­vých pro­ce­sov ich auto­ma­ti­zá­cie a in­for­ma­ti­zá­cie. Pred­pok­la­da­ná hod­no­ta zá­kaz­ky je bez DPH 5 063 413 eur. Vy­plý­va to z ozná­me­nia o vy­hlá­se­ní ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia, kto­ré zve­rej­nil Ves­tník ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia.

Uni­ver­zi­ta chce vy­tvo­riť pra­co­vis­ko ap­li­ko­va­né­ho vý­sku­mu, kto­rý bu­de orien­to­va­ný na vy­tvo­re­nie in­teg­ro­va­né­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu. Pra­co­vis­ko bu­de po­zos­tá­vať z la­bo­ra­tó­ria ria­de­nia vý­rob­ných a tech­no­lo­gic­kých pro­ce­sov, la­bo­ra­tó­ria vý­rob­ných in­for­mač­ných sys­té­mov, la­bo­ra­tó­ria op­ti­ma­li­zá­cie pod­ni­ko­vých pro­ce­sov, la­bo­ra­tó­ria op­ti­ma­li­zá­cie zá­kaz­níc­kych pro­ce­sov či la­bo­ra­tó­ria in­teg­rá­cie, návr­hu pro­ce­sov a Bu­si­ness In­telli­gen­ce sys­té­mov. Le­ho­ta na pred­kla­da­nie po­núk ale­bo žia­dos­tí o účasť je do 17. augus­ta. Zá­kaz­ku bu­dú fi­nan­co­vať aj z fon­dov EÚ v rám­ci ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a vý­voj.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter