EÚ chce zachovať sieťovú neutralitu, ale nové pravidlá umožňujú aj opačný výklad

Mi­nu­lý týž­deň tri hlav­né in­šti­tú­cie EÚ - Európ­ska ko­mi­sia, Európ­sky parla­ment a Ra­da EÚ - dos­pe­li k do­ho­de o dvoch zá­le­ži­tos­tiach tý­ka­jú­cich sa inter­ne­tu a te­le­ko­mu­ni­kač­ných spo­loč­nos­tí. Iš­lo o ukon­če­nie roa­min­go­vých pop­lat­kov a o ochra­nu jed­not­né­ho prís­tu­pu k inter­ne­tu, ozna­čo­va­né­ho ako sie­ťo­vá neut­ra­li­ta. Kým zru­še­niu roa­min­go­vých pop­lat­kov ve­no­va­li mé­diá veľ­kú po­zor­nosť, dru­há té­ma zos­ta­la tro­chu v úza­dí.

Ho­ci sa v do­ku­men­te dek­la­ru­jú pra­vid­lá ot­vo­re­né­ho inter­ne­tu a ope­rá­to­ri „bu­dú mu­sieť pri pos­ky­to­va­ní slu­žieb prís­tu­pu k inter­ne­tu za­ob­chá­dzať s ce­lou inter­ne­to­vou pre­vádz­kou rov­na­ko", pred­sa bu­dú exis­to­vať vý­nim­ky, kto­ré by moh­li mať opač­né dôs­led­ky.

Te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri to­tiž zís­ka­va­jú prá­vo po­nú­kať „špe­cia­li­zo­va­né služ­by" na inter­ne­te. Bu­dú me­dzi ne pat­riť napr. te­le­kon­fe­ren­cie, IPTV či zdra­vot­né služ­by, kto­ré bu­dú mať pred­nosť pred os­tat­ný­mi. Pod­ľa niek­to­rých ná­zo­rov vy­tvo­ria ta­ké­to služ­by aký­si „rých­ly pruh" na inter­ne­te a zni­čia inter­ne­to­vú neut­ra­li­tu, kto­rá vy­ža­du­je, aby pos­ky­to­va­te­lia za­ob­chá­dza­li so všet­kou pre­vádz­kou rov­na­kým spô­so­bom.

Naj­väč­šie kon­tro­ver­zie v ob­las­ti sie­ťo­vej neut­ra­li­ty vy­vo­lá­va vo sve­te pos­ky­to­va­nie inter­ne­to­vej te­le­ví­zie. Ob­ja­vu­jú sa hla­sy, aby ta­ké­to služ­by vy­uží­va­li de­di­ko­va­né pri­po­je­nie, v tom prí­pa­de by prio­ri­ta a sie­ťo­vá neut­ra­li­ta ne­bo­li prob­lé­my, pre­to­že ta­ké­to pri­po­je­nie by sa ne­vyu­ží­va­lo na nič iné. No­vé európ­ske pra­vid­lá sí­ce ho­vo­ria o za­cho­va­ní sie­ťo­vej neut­ra­li­ty, no umož­ňu­jú aj vý­klad, že bu­de ob­me­dze­ná.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter