ŠFRB chce dať za elektronické služby predbežne takmer 10 mil. eur

Štát­ny fond roz­vo­ja bý­va­nia (ŠFRB) vy­hlá­sil ve­rej­nú sú­ťaž na elek­tro­ni­zá­ciu svo­jich slu­žieb za pred­pok­la­da­nú ce­nu 9,88 mil. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty, resp. 11,86 mil. eur vrá­ta­ne da­ne. Sú­čas­ťou se­dem­roč­nej zá­kaz­ky je do­da­nie sof­tvé­ro­vé­ho rie­še­nia na za­bez­pe­če­nie elek­tro­nic­kých slu­žieb do dvoch ro­kov od uzav­re­tia zmlu­vy s do­dá­va­te­ľom. Pod­po­ra pre­vádz­ky a údr­žba, ako aj ďal­ší roz­voj do­da­né­ho sof­tvé­ro­vé­ho rie­še­nia sú plá­no­va­né na päť ro­kov od od­ov­zda­nia di­ela do pro­duk­čnej pre­vádz­ky.

ŠFRB chce pro­jekt fi­nan­co­vať s vy­uži­tím pe­ňa­zí Európ­skej únie z no­vé­ho Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­teg­ro­va­ná infra­štruk­tú­ra 2014 - 2020. Ter­mín na ot­vá­ra­nie po­núk je 17. augus­ta, bu­dú­ci do­dá­va­teľ má vzísť z nás­led­nej elek­tro­nic­kej auk­cie. Po­ža­do­va­ný do­siah­nu­tý ob­rat uchá­dza­čov v ob­las­ti, kto­rej sa pred­met zá­kaz­ky tý­ka, za pos­led­né tri ro­ky je 3,5 mil. eur bez da­ne.

"Kom­plexná do­dáv­ka in­for­mač­né­ho sys­té­mu pre pos­ky­to­va­nie elek­tro­nic­kých slu­žieb za­hŕňa ana­lý­zu, návrh ar­chi­tek­tú­ry, im­ple­men­tá­ciu rie­še­nia, tes­to­va­nie, na­sa­de­nie do pro­duk­čnej pre­vádz­ky a ško­le­nie uží­va­te­ľov a ad­mi­nis­trá­to­rov in­for­mač­né­ho sys­té­mu vrá­ta­ne 5-roč­nej pod­po­ry pre­vádz­ky, údr­žby a roz­vo­ja ce­lé­ho rie­še­nia," ozná­mil v pod­mien­kach sú­ťa­že ŠFRB.

Elek­tro­nic­ké služ­by bu­dú pos­ky­to­va­né no­vým klien­tom aj klien­tom s ak­tív­nym úve­ro­vým vzťa­hom. Do­dáv­ka rie­še­nia bu­de za­hŕňať mig­rá­ciu úda­jov z exis­tu­jú­ce­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu do do­dá­va­né­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu pre pos­ky­to­va­nie elek­tro­nic­kých slu­žieb a elek­tro­ni­zá­ciu úko­nov po­čas ži­vot­né­ho cyk­lu pos­ky­to­va­nia pod­po­ry.

Sú­čas­ťou do­dáv­ky je bez­peč­nost­ný pro­jekt ce­lé­ho rie­še­nia, do­da­nie pa­rag­ra­fo­vé­ho zne­nia návr­hu no­ve­ly zá­ko­na o ŠFRB s úp­ra­va­mi pot­reb­ný­mi pre zo­sú­la­de­nie ak­tuál­ne plat­né­ho zá­ko­na s plat­nou le­gis­la­tí­vou sú­vi­sia­cou s úp­ra­va­mi in­for­mač­né­ho sys­té­mu a čin­nos­ti ŠFRB pri pos­ky­to­va­ní elek­tro­nic­kých slu­žieb.

Po­čí­ta sa tiež s in­teg­rá­ciou do­dá­va­né­ho rie­še­nia s exis­tu­jú­cim sys­té­mom pre sprá­vu re­gis­tra­tú­ry a in­teg­rá­ciou do­dá­va­né­ho rie­še­nia s exis­tu­jú­cim sys­té­mom pre vý­me­nu úda­jov s in­for­mač­ným sys­té­mom par­tner­skej ban­ky. Rie­še­nie bu­de sú­čas­ťou in­teg­ro­va­né­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu ve­rej­nej sprá­vy a mu­sí za­bez­pe­čiť in­teg­rá­ciu s Ústred­ným por­tá­lom ve­rej­nej sprá­vy.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter