Operačný program OPIS sa podľa MF dostáva do finálnej fázy

Ope­rač­ný prog­ram In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS) sa dos­tá­va do svo­jej fi­nál­nej fá­zy. "V prie­be­hu le­ta sa do ukon­čo­va­cej fá­zy dos­ta­ne až 40 pro­jek­tov z prio­rit­nej osi 1 OPIS," po­ve­dal v pon­de­lok na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Sek­cie ope­rač­ných prog­ra­mov Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií (MF) SR Pe­ter Kos­tol­ný. Ako ďa­lej poz­na­me­nal, z hľa­dis­ka čer­pa­nia fi­nan­čných pros­tried­kov pat­rí OPIS me­dzi naj­lep­šie čer­pa­jú­ce ope­rač­né prog­ra­my. Pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií je za­zmluv­ne­ných 117 % z cel­ko­vej alo­ká­cie a vy­čer­pa­ných je tak­mer 75 %.

Ku kon­cu toh­to ro­ka by ma­li byť pod­ľa ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa sek­cie in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti MF SR Pav­la Boj­ňan­ské­ho dos­tup­né stov­ky elek­tro­nic­kých slu­žieb, kto­ré bu­dú sú­čas­ťou 55 pro­jek­tov vy­tvo­re­ných v rám­ci prio­rit­nej osi 1 OPIS. "Reál­ne je spus­te­ných už viac ako 400 elek­tro­nic­kých slu­žieb, nap­rík­lad v ob­las­ti zme­ny tr­va­lé­ho po­by­tu, pri prih­la­so­va­ní vo­zi­diel a ich pre­pi­se, dos­tup­né sú elek­tro­nic­ké služ­by v ob­las­ti ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia, v ob­las­ti do­vo­zu to­va­rov," prib­lí­žil.

Na pro­pa­gá­ciu elek­tro­nic­kých slu­žieb ve­rej­nej sprá­vy za­čí­na­jú Úrad vlá­dy SR a re­zort fi­nan­cií ako ria­dia­ci, resp. spros­tred­ko­va­teľ­ský or­gán, od pon­del­ka s ko­mu­ni­kač­nou kam­pa­ňou. Pos­la­ním kam­pa­ne je tiež bu­do­vať zna­losť por­tá­lu www.slo­ven­sko.sk u ši­ro­kej ve­rej­nos­ti, pou­ka­zo­vať na prí­no­sy elek­tro­nic­kých slu­žieb a zvy­šo­va­nie zá­uj­mu o ob­čian­sky preu­kaz s či­pom so za­ru­če­ným elek­tro­nic­kým pod­pi­som.

Hlav­ný­mi mé­dia­mi ce­los­lo­ven­skej kam­pa­ne sú te­le­víz­ne a roz­hla­so­vé spo­ty. Ko­mu­ni­kač­ný­mi ka­nál­mi sú aj billboar­dy, vi­rál­ne vi­deá, fo­top­ro­duk­cia, in­fo­kios­ky. Chý­bať by ne­ma­la ani pro­pa­gá­cia na Fa­ce­boo­ku a pros­tred­níc­tvom newslet­te­ra.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter