PayPal sa definitívne oddelí od eBay

Pred­sta­ven­stvo eBay schvá­li­lo od­de­le­nie Pay­Pa­lu od eBay po­čas piat­ko­vé­ho ro­ko­va­nia, pri­čom pod­ľa ofi­ciál­ne­ho vy­hlá­se­nia za­čne byť Pay­Pal ve­rej­ne ob­cho­do­va­teľ­ný ako sa­mos­tat­ná fir­ma od dvad­sia­te­ho jú­la. Od­de­le­nie Pay­Pa­lu od eBay pod­ľa šé­fa zná­me­ho auk­čné­ho por­tá­lu Joh­na Do­na­hoea pos­kyt­ne ma­na­žé­rom oboch fi­riem väč­šiu flexibi­li­tu pri roz­ho­do­va­ní a umož­ní im lep­šie rea­go­vať na ak­tuál­ne pod­mien­ky na tr­hu.

Ak­cie Pay­Pa­lu bu­dú na bur­ze ob­cho­do­va­teľ­né pod skrat­kou PYPL, za­tiaľ čo eBay bu­de aj na­ďa­lej vy­uží­vať ozna­če­nie EBAY.

Obom spo­loč­nos­tiam sa v up­ly­nu­lom ro­ku po­mer­ne da­ri­lo. Kým eBay vy­ká­zal príj­my vo vý­ške 8,8 mi­liar­dy do­lá­rov, príj­my Pay­Pa­lu bo­li iba o osem­sto mi­lió­nov do­lá­rov niž­šie.

Pay­Pa­lu rých­lo ras­tú príj­my z mo­bil­ných tran­sak­cií. Kým v ro­ku 2010 ma­li mo­bil­né tran­sak­cie na cel­ko­vom ob­je­me tran­sak­cií us­ku­toč­ne­ných pros­tred­níc­tvom Pay­Pa­lu po­diel iba 1 %, po­čas pr­vé­ho štvrťro­ku toh­to ro­ka to už bo­lo 30 %.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter