PR: Beapp.sk testuje ďalšie aplikácie na podnikanie

Je­di­neč­ný por­tál sa za­čal ve­no­vať tes­to­va­niu ap­li­ká­cií pre fir­my ale­bo pod­ni­ka­te­ľov. Po­má­ha uží­va­te­ľom vy­brať si pre ich pod­ni­ka­teľ­ský zá­mer to správ­ne rie­še­nie z množ­stva dos­tup­ných ap­li­ká­cií na na­šom tr­hu. Pot­re­bu­je­te do­ku­men­to­vať čin­nosť, fak­tu­ro­vať, sle­do­vať sklad a vý­sled­ky ale­bo zo­syn­chro­ni­zo­vať všet­ky fi­rem­né čin­nos­ti? Na www.beapp.sk náj­de­te rôz­ne ap­li­ká­cie, kto­ré vám po­mô­žu neus­tá­le sa zlep­šo­vať a rásť.

Prej­di­te sa ga­lé­riou pod­ľa jed­not­li­vých ka­te­gó­rií. Pre­čí­taj­te si ob­jek­tív­ne re­cen­zie a ak ne­bu­de­te ve­dieť náj­sť pre vás to správ­ne rie­še­nie, ob­ráť­te sa na ne­zá­vis­lých po­rad­cov z beapp-u. Od­ha­lia va­še sla­bé mies­ta, navr­hnú kom­plexné rie­še­nia a po­mô­žu vám pre­dísť prob­lé­mom spo­je­ných z im­ple­men­tá­ciou sys­té­mov do Va­šej spo­loč­nos­ti.

Ten­to me­siac pre vás prip­ra­vi­li ďal­šiu dáv­ku re­cen­zií na tie­to vy­bra­né ap­li­ká­cie:


Elek­tro­nic­ký úč­tov­ník

Ap­li­ká­cia je ur­če­ná pre drob­né fir­my aj fir­my s via­ce­rý­mi po­boč­ka­mi. Umož­ní vám zvlád­nuť množ­stvo ad­mi­nis­tra­tív­nych úko­nov spo­je­ných s ve­de­ním úč­tov­níc­tva dos­lo­va na pár klik­nu­tí. Mô­že­te fak­tú­ry vy­sta­vo­vať, evi­do­vať doš­lé fak­tú­ry či vy­tvá­rať pre­vod­né prí­ka­zy na úh­ra­dy do svoj­ho inter­net­ban­kin­gu. Po im­por­te ban­ko­vé­ho vý­pi­su má­te okam­ži­tý preh­ľad o uh­ra­de­ných fak­tú­rach aj nep­la­ti­čoch. Elek­tro­nic­ký úč­tov­ník umož­ňu­je jed­no­du­ché roz­de­le­nie prá­ce me­dzi viac pra­cov­ní­kov a ich pa­ra­lel­nú prá­cu v rov­na­kých čas­tiach sof­tvé­ru. Viac in­for­má­cií >>

   uctovnik3.png


Qlik

Rie­še­nie Qlik je me­dzi pou­ží­va­teľ­mi veľ­mi ob­ľú­be­ná sa­moob­služ­ná plat­for­ma Bu­si­ness In­telli­gen­ce ka­te­gó­rie Da­ta Dis­co­ve­ry. Ar­chi­tek­tú­ra ana­ly­tic­kej plat­for­my Qlik je za­lo­že­ná na bá­ze aso­cia­tív­ne­ho in-me­mo­ry dá­to­vé­ho mo­de­lu s mno­ži­nou tes­ne in­teg­ro­va­ných ana­ly­tic­kých fun­kcií. Sil­ná strán­ka rie­še­nia je vi­zua­li­zá­cia a in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie, tak­že ob­ja­vo­va­nie a zdie­ľa­nie no­vých poz­nat­kov je jed­no­du­ché. Viac in­for­má­cií >>

QV_sales management.png


Ar­chi­les

Ve­ľa pod­ni­ka­te­ľov sa viac ale­bo me­nej ús­peš­ne bo­rí s prob­lé­mom pre­pi­so­va­nia dok­la­dov do úč­tov­níc­tva. Je to mo­no­tón­na a únav­ná prá­ca, pri kto­rej zvy­čaj­ne vzni­ká aj ve­ľa chýb, pri­čom na ich doh­ľa­da­nie a náp­ra­vu tre­ba ta­kis­to ve­ľa ča­su. Dl­ho tr­vá vy­hľa­dá­va­nie kon­krét­nych úč­tov­ných in­for­má­cií v do­ku­men­toch. Ako ušet­riť ten­to nep­ro­duk­tív­ny čas, kto­rý by sa dal vy­užiť ove­ľa efek­tív­nej­šie? Jed­no z rie­še­ní je ar­chív do­ku­men­tov Ar­chi­les, kto­rý pre­pá­ja dok­la­dy s úč­tov­níc­tvom. Ide o in­te­li­gent­ný ar­chív do­ku­men­tov. Viac in­for­má­cií >>

archiles2.png


Li­ve Agent

Po­čet ka­ná­lov, pros­tred­níc­tvom kto­rých mô­že fir­ma ko­mu­ni­ko­vať so zá­kaz­ník­mi, sa v pos­led­nom ča­se roz­ší­ril o so­ciál­ne sie­te, če­to­va­nie a dis­kus­né fó­ra. Efek­tív­ne vy­uži­tie všet­kých dos­tup­ných ka­ná­lov pre váš hel­pdesk vám umož­ní ap­li­ká­cia Li­veA­gent.

Li­veA­gent je mul­ti­ka­ná­lo­vá hel­pdesk a li­ve chat ap­li­ká­cia, po­mo­cou kto­rej do­ká­že­te jed­no­du­cho a rých­lo ob­slú­žiť zá­kaz­ní­kov. Pop­ri kla­sic­kých ka­ná­loch, ako sú te­le­fón a e-mai­ly, umož­ňu­je vy­užiť Fa­ce­book, Twit­ter, če­ty a dis­kus­né fó­ra. Otáz­ky a po­žia­dav­ky zá­kaz­ní­kov rie­šia agen­ti, pri­čom ap­li­ká­cia Li­veA­gent im umož­ňu­je efek­tív­ne spo­lup­ra­co­vať. Viac in­for­má­cií >>

LiveAgent1.png


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter