Slovak Business Agency obstaráva IT služby za 5 mil. eur

In­šti­tú­cia na pod­po­ru ma­lé­ho a stred­né­ho pod­ni­ka­nia na Slo­ven­sku, Slo­vak Bu­si­ness Agen­cy, hľa­dá spo­loč­nosť, kto­rá za­bez­pe­čí služ­by in­for­mač­ných tech­no­ló­gií v pred­pok­la­da­nej hod­no­te viac ako 5 mil. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH). Vy­plý­va to zo zve­rej­ne­né­ho ozná­me­nia o vy­hlá­se­ní ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia v Do­dat­ku k Úrad­né­mu ves­tní­ku EÚ. Pred­me­tom zá­kaz­ky je kom­plex­ný in­for­mač­ný sys­tém za­po­je­nia ma­lých a stred­ných pod­ni­kov do po­su­dzo­va­nia do­pa­dov re­gu­lá­cií na pod­ni­ka­teľ­ské pros­tre­die.

Zá­klad­ným cie­ľom pro­jek­tu je pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií pos­kyt­núť nás­troj pre prip­ra­vo­va­nie re­gu­lá­cií po­mo­cou dô­ka­zov. Zá­ujem­co­via mô­žu pred­kla­dať po­nu­ky ale­bo žia­dos­ti o účasť do 23. jú­la toh­to ro­ka. Pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií zá­kaz­ka po­zos­tá­va zo slu­žieb im­ple­men­tá­cie, príp­ra­vy pou­ží­va­teľ­skej do­ku­men­tá­cie, in­teg­rá­cie zdro­jov dát, asis­ten­čných slu­žieb, či kon­fi­gu­rá­cie. Tr­va­nie zá­kaz­ky sta­no­vil za­dá­va­teľ na 90 dní od jej za­da­nia. Ve­rej­ný ob­sta­rá­va­teľ po­ža­du­je zá­bez­pe­ku vo vý­ške 100 ti­síc eur.

Pred­met zá­kaz­ky bu­de spo­lu­fi­nan­co­va­ný z fi­nan­čných pros­tried­kov Európ­skej únie, ope­rač­ných prog­ra­mov prog­ra­mo­vé­ho ob­do­bia 2007 až 2013 a ope­rač­ných prog­ra­mov prog­ra­mo­vé­ho ob­do­bia 2014 až 2020 (OP Vý­skum a ino­vá­cie, OP In­teg­ro­va­ná infra­štruk­tú­ra) a štát­ne­ho roz­poč­tu. Pod­mien­kou účas­ti je do­siah­nu­tý cel­ko­vý ob­rat za os­tat­né tri ro­ky v mi­ni­mál­nej hod­no­te 3,75 mil. eur.

Za­dá­va­teľ tiež po­ža­du­je roz­siah­lu tech­nic­kú spô­so­bi­losť, kto­rej pod­mien­kou je nap­rík­lad us­ku­toč­ne­ná im­ple­men­tá­cia sof­tvé­ro­vé­ho rie­še­nia za naj­me­nej 2,5 mil. eur bez DPH. Úspeš­ný uchá­dzač ako zho­to­vi­teľ bu­de mu­sieť uzat­vo­riť pois­te­nie zod­po­ved­nos­ti za ško­dy v mi­ni­mál­nej vý­ške 2 mil. eur. Sú­ťaž je ot­vo­re­ná, pri­čom o ví­ťa­zo­vi roz­hod­ne naj­niž­šia ce­na. SBA pou­ži­je pri vý­be­re elek­tro­nic­kú auk­ciu.

Slo­vak Bu­si­ness Agen­cy, do 28. feb­ruára 2014 Ná­rod­ná agen­tú­ra pre roz­voj ma­lé­ho a stred­né­ho pod­ni­ka­nia, pred­sta­vu­je na Slo­ven­sku špe­cia­li­zo­va­nú in­šti­tú­ciu na pod­po­ru ma­lé­ho a stred­né­ho pod­ni­ka­nia. Vznik­la v ro­ku 1993 spo­loč­nou ini­cia­tí­vou EÚ a Vlá­dy SR.

Pos­la­ním SBA je kom­plexná po­moc pod­ni­ka­te­ľom v sú­la­de s prin­cíp­mi ini­cia­tí­vy zá­ko­na o ma­lých a stred­ných pod­ni­koch. Sna­hou or­ga­ni­zá­cie je pod­po­ra pod­ni­ka­nia na ná­rod­nej, re­gio­nál­nej a mies­tnej úrov­ni, či po­sil­ne­nie kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti pod­ni­ka­te­ľov v rám­ci spo­loč­né­ho tr­hu EÚ a na tr­hoch tre­tích kra­jín.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter