Kiska odobril posun vydávania elektronických preukazov

Ter­mín za­čiat­ku vy­dá­va­nia elek­tro­nic­kých preu­ka­zov pois­ten­ca s či­pom sa de­fi­ni­tív­ne po­sú­va zo sep­tem­bra toh­to ro­ka na jún bu­dú­ce­ho ro­ka. Pre­zi­dent SR An­drej Kis­ka pod­pí­sal vo štvr­tok no­ve­lu zá­ko­na o omam­ných lát­kach, v rám­ci kto­rej sa pos­lan­co­vi stra­ny Smer-SD Ri­char­do­vi Ra­ši­mu po­da­ri­lo pre­sa­diť zme­nu dá­tu­mu. Pos­lan­ci le­gis­la­tí­vu schvá­li­li 17. jú­na.

No­vé elek­tro­nic­ké preu­ka­zy mu­sia mať všet­ci pois­ten­ci naj­nes­kôr do 31. de­cem­bra 2016, od pr­vé­ho ja­nuá­ra 2017 sa to­tiž má ofi­ciál­ne napl­no roz­beh­núť eHealth (elek­tro­nic­ké zdra­vot­níc­tvo). Ra­ši v od­ôvod­ne­ní tvr­dí, že návr­hom sa ter­mín ce­lop­loš­né­ho za­ve­de­nia eHeal­thu a ukon­če­nie ce­lop­loš­nej vý­me­ny preu­ka­zov ne­po­su­nie. Vý­kon­ný ria­di­teľ Health Po­li­cy In­sti­tu­te To­máš Sza­lay to vi­dí inak. "Sa­moz­rej­me, že ta­ký­to od­klad bu­de mať vplyv na za­ve­de­nie eHeal­thu a bu­de tre­ba po­sú­vať ter­mí­ny, prí­pad­ne pre­hod­no­tiť ce­lý pro­jekt. Roz­hod­nu­tie však bu­de pri­jí­mať no­vá vlá­da, po voľ­bách," uvie­dol Sza­lay, pod­ľa kto­ré­ho eHealth ne­bu­de v ro­ku 2017. K spô­so­bu, ako sa ten­to ter­mín po­su­nul, kon­šta­tu­je, že je to vi­zit­ka kon­cep­čnos­ti ria­de­nia re­zor­tu zdra­vot­níc­tva.

Ra­ši v od­ôvod­ne­ní, pre­čo navr­hol posun dá­tu­mu, tvr­dí, že exis­tu­jú mož­né ri­zi­ká spo­je­né s ak­tuál­nym ve­rej­ným ob­sta­rá­va­ním na Ná­rod­nom cen­tre zdra­vot­níc­kych in­for­má­cií na pro­jekt In­for­mač­ný sys­tém ePP. Ten je v sú­čas­nos­ti vo fá­ze vy­hodno­co­va­nia po­núk, keď­že sa ne­napl­nil pô­vod­ne plá­no­va­ný ter­mín ukon­če­nia sú­ťa­že. "Na­koľ­ko Ná­rod­né cen­trum zdra­vot­níc­kych in­for­má­cií je po­vin­né pos­tu­po­vať strik­tne v zmys­le zá­ko­na o ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní v čo naj­tran­spa­ren­tnej­šom pro­ce­se, nie je mož­né vy­lú­čiť prí­pad­né ná­miet­ky niek­to­rých uchá­dza­čov, kto­rí sa zú­čas­tni­li pro­ce­su ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia, čo by ma­lo za nás­le­dok neu­kon­če­nie ce­lé­ho pro­ce­su ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia a pod­pi­su zmlu­vy s ví­ťaz­ným uchá­dza­čom v po­ža­do­va­nom ter­mí­ne a ča­se," uvá­dza Ra­ši.

Dá­tum za­ve­de­nia elek­tro­nic­ké­ho zdra­vot­níc­tva sa už v mi­nu­los­ti po­sú­val, na­pos­le­dy v po­lo­vi­ci mi­nu­lé­ho ro­ka za vte­daj­šej mi­nis­ter­ky Zu­za­ny Zvo­len­skej. Prá­ce na eHeal­the za­ča­li eš­te v ro­ku 2008, do­po­siaľ si ten­to pro­jekt vy­žia­dal 47 mil. eur.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter