MS: Začínajú testovať monitorovacie zariadenie elektronických náramkov

Ope­rač­né stre­dis­ko, kto­ré bu­de 24 ho­dín den­ne mo­ni­to­ro­vať pou­ží­va­nie elek­tro­nic­kých ná­ram­kov pri tres­te do­má­ce­ho vä­ze­nia, sa na­chá­dza v pries­to­roch Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti SR v Bra­tis­la­ve. Mi­nis­ter­stvo je je­ho zria­ďo­va­te­ľom a pre­vádz­ko­va­te­ľom. Ho­vor­ky­ňa re­zor­tu Alexan­dra Do­ne­vo­vá potvr­di­la pre agen­tú­ru SI­TA, že tech­nic­ké za­bez­pe­če­nie pre stre­dis­ko je už nain­šta­lo­va­né, mo­men­tál­ne sa tes­tu­je. Stre­dis­ko bu­de za­bez­pe­čo­vať nep­retr­ži­tý doh­ľad a vy­hod­no­co­vať vznik­nu­té in­ci­den­ty. V prí­pa­de pot­re­by bu­de spo­lup­ra­co­vať s po­lí­ciou. Mo­ni­to­ro­va­cie za­ria­de­nia, kto­ré bu­dú mať pri se­be kon­tro­lo­va­né oso­by, bo­li do­da­né eš­te v mi­nu­lom ro­ku.

Od jú­la sa spúš­ťa tes­to­va­cia pre­vádz­ka sys­té­mu. Pr­vé dva týž­dne sú ur­če­né na je­ho tech­nic­ké nas­ta­ve­nie. Na fi­gu­ran­toch sa bu­de tes­to­vať od 15. jú­la. Do tes­to­va­nia sa dob­ro­voľ­ne prih­lá­si­lo 27 štu­den­tov Aka­dé­mie po­li­caj­né­ho zbo­ru a Pa­neu­róp­skej vy­so­kej ško­ly a 150 od­sú­de­ných z ot­vo­re­ných od­de­le­ní ús­ta­vov na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy. Štu­den­ti aj od­sú­de­ní bu­dú roz­de­le­ní do via­ce­rých sku­pín, kaž­dá sku­pi­na bu­de mo­ni­to­ro­va­cie za­ria­de­nie tes­to­vať týž­deň, vy­svet­li­la ho­vor­ky­ňa. Tes­to­va­nie by sa ma­lo skon­čiť do kon­ca práz­dnin a nás­led­ne ho bu­dú vy­hod­no­co­vať.

Sys­tém za­čne na zá­kla­de zá­ko­na o kon­tro­le vý­ko­nu niek­to­rých roz­hod­nu­tí tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi napl­no fun­go­vať od ja­nuá­ra 2016. Ško­le­nia k vy­uží­va­niu sys­té­mu v praxi sa už za­ča­li a ďal­šie sú pod­ľa Do­ne­vo­vej nap­lá­no­va­né a prip­ra­ve­né aj na je­seň toh­to ro­ku. Naj­roz­sia­hlej­šie ško­le­nia ab­sol­vu­jú pro­bač­ní a me­diač­ní pra­cov­ní­ci, ško­le­ní bu­dú aj sud­co­via a pro­ku­rá­to­ri. Po­čet pro­bač­ných a me­diač­ných úrad­ní­kov sa v sú­vis­los­ti s pou­ží­va­ním elek­tro­nic­ké­ho mo­ni­to­rin­gu osôb zvý­ši do kon­ca toh­to ro­ka o 26.

Uk­la­da­nie tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia je mož­né od 1. ja­nuá­ra 2006, po­čet tak­to od­sú­de­ných je veľ­mi ma­lý. V ro­ku 2013 to bo­lo 21 od­sú­de­ných a v ro­ku 2014 trest do­má­ce­ho vä­ze­nia ulo­ži­li sud­co­via 17 od­sú­de­ným. Pri do­te­raj­šom sys­té­me kon­tro­lu ro­bi­li iba pro­bač­ní a me­diač­ní úrad­ní­ci. Bo­lo to ná­roč­né a sud­co­via ten­to trest uk­la­da­li má­lo. Je­den vä­zeň v ka­men­nom vä­ze­ní pri­tom sto­jí štát 14 000 eur roč­ne, no­vý sys­tém bu­de vy­ža­do­vať iba tre­ti­no­vé nák­la­dy. Po­čí­ta sa aj so spo­luú­čas­ťou od­sú­de­ných, kto­rí bu­dú hra­diť po­lo­vi­cu nák­la­dov na pre­vádz­ku, pri­čom nák­la­dy sú oko­lo troch eur na deň. Trest do­má­ce­ho vä­ze­nia bu­de mož­né ulo­žiť až do dvoch ro­kov, a to pri me­nej zá­važ­ných tres­tných či­noch. Uva­žu­je sa do bu­dúc­nos­ti o je­ho väč­šom pou­ži­tí pri vý­ko­ne tres­tu ma­tiek s deť­mi.

Sys­tém zvý­ši aj ochra­nu obe­tí do­má­ce­ho ná­si­lia. Tech­nic­ké pros­tried­ky bu­de mož­né pou­žiť aj v prí­pa­de pred­bež­né­ho opat­re­nia v ci­vil­nom ko­na­ní, ak ná­sil­ní­ko­vi súd na­ria­di, aby nev­stu­po­val do­čas­ne do do­mu ale­bo by­tu, v kto­rom bý­va oso­ba, vo vzťa­hu ku kto­rej je dô­vod­ne po­doz­ri­vý z ná­si­lia. Chrá­ne­nú oso­bu sig­na­li­zač­né za­ria­de­nie upo­zor­ní, že ná­sil­ník sa prib­li­žu­je. Ta­kis­to bu­de mož­né efek­tív­nej­šie ob­me­dzo­vať vý­tr­žníc­tvo na spo­lo­čen­ských po­du­ja­tiach a chrá­niť vy­bra­né lo­ka­li­ty pred pá­cha­teľ­mi tres­tných či­nov. Tech­nic­ké pros­tried­ky bu­de mož­né pou­ží­vať aj v rám­ci kon­tro­ly od­sú­de­ných vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy. Pod­ľa ty­pu kon­krét­ne­ho zá­ka­zu, po­vin­nos­ti ale­bo ob­me­dzenia sa pou­ži­je vhod­ná kom­bi­ná­cia tech­nic­kých pros­tried­kov.

Tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi, kto­ré sa bu­dú pou­ží­vať, sú osob­né iden­ti­fi­kač­né za­ria­de­nie (tzv. elek­tro­nic­ký ná­ra­mok), za­ria­de­nie na kon­tro­lu prí­tom­nos­ti v mies­te vý­ko­nu roz­hod­nu­tia, za­ria­de­nie na ur­če­nie po­lo­hy kon­tro­lo­va­nej oso­by, za­ria­de­nie va­ro­va­nia blíz­kos­ti, za­ria­de­nie kon­tro­ly po­ži­tia al­ko­ho­lu, za­ria­de­nie hla­so­vé­ho ove­re­nia prí­tom­nos­ti kon­tro­lo­va­nej oso­by a za­ria­de­nie pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter