PR: Ústredňa, ktorú si môžete dovoliť

Efek­tív­na ko­mu­ni­ká­cia v rám­ci fir­my a pro­fe­sio­nál­ny kon­takt so zá­kaz­ník­mi sú dnes ne­vyh­nut­nos­ťou. Ideál­nym rie­še­ním, ako skĺbiť ús­por­né a dl­ho­do­bo vý­hod­né rie­še­nie, je mo­der­ná te­le­fón­na ús­tred­ňa.

viptel.jpg Je­di­ným pred­pok­la­dom pre jej za­ve­de­nie je pri­po­je­nie na inter­net, bez kto­ré­ho sa vo fir­me aj tak ne­zao­bí­de­te.

 VIP­Tel zá­kaz­ní­ci pla­tia len za služ­by, kto­ré pot­re­bu­jú a nao­zaj vy­uží­va­jú, pri­čom rie­še­nie je mož­né pris­pô­so­biť ras­tu fir­my, či už ide o roz­ši­ro­va­nie fir­my o po­boč­ky ale­bo pre­pá­ja­nie kan­ce­lá­rií.

Pok­ro­či­lé fun­kcie a flexibi­li­ta

Ho­vo­ry ne­mu­sí pre­pá­jať vy­ťa­že­ná re­cep­čná, keď mô­že­te vy­užiť kva­lit­ne spra­co­va­nú auto­ma­tic­kú spo­jo­va­teľ­ku, kto­rá vás pri­ví­ta na kaž­dej dob­rej in­fo­lin­ke. Čas a ner­vy vám ušet­rí pri­jí­ma­nie či od­osie­la­nie faxov pria­mo z po­čí­ta­ča. Bez ús­tred­ňo­vé­ho rie­še­nia sa ne­zao­bí­de­te, ak plá­nu­je­te zria­diť vo fir­me ma­lé callcen­trum ale­bo zá­kaz­níc­ku lin­ku s via­ce­rý­mi agen­tmi. Ústred­ňa tiež pos­ky­tu­je mož­nosť nas­ta­ve­nia od­ka­zo­vej schrán­ky ale aj pres­me­ro­va­nie a nah­rá­va­nie ho­vo­rov.

Vý­ho­dou vy­uží­va­nia slu­žieb VIP­Tel je tzv. mo­bil­ná kan­ce­lá­ria, čo zna­me­ná, že na vo­la­nie ne­pot­re­bu­je­te te­le­fón, rov­na­ko dob­re vám pos­lú­ži aj smar­tfón, tab­let, no­te­book ale­bo po­čí­tač, sa­moz­rej­me s pri­po­je­ním na inter­net.

Spo­loč­ný me­no­va­teľ: ús­po­ra

Ok­rem to­ho, že šet­rí­te mies­to, ak sa roz­hod­ne­te pre vzdia­le­nú tzv. Cloud ús­tred­ňu, ur­či­te oce­ní­te, ak všet­ko navr­hnú, nas­ta­via a na­kon­fi­gu­ru­jú za vás. Sta­ros­tí vás zba­ví kva­lit­ná zá­kaz­níc­ka pod­po­ra a v ne­pos­led­nom ra­de vám kles­ne účet za te­le­fo­no­va­nie. Ho­ci vy­uží­va­te pev­nú lin­ku, vý­hod­né sú aj ce­ny za vo­la­nia do mo­bil­ných sie­tí a za do­má­ce ce­ny do­kon­ca vo­lá­te do za­hra­ni­čia.

VIP­Tel po­nú­ka na vý­ber z dvoch fo­riem ús­tred­ne, a to vir­tuál­nu VIP­Tel Cloud ús­tred­ňu a har­dvé­ro­vú VIP­Tel PBX. Bez oh­ľa­du na to, pre kto­ré rie­še­nie sa roz­hod­ne­te, ča­kaj­te niž­šie nák­la­dy za te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by a spo­koj­nosť va­šich za­mes­tnan­cov a zá­kaz­ní­kov, pre kto­rých je prí­jem­ná a pria­ma ko­mu­ni­ká­cia s va­mi pre bu­do­va­nie dob­rých vzťa­hov a dô­ve­ry ne­vyh­nut­ná.

Zdroj: VM Te­le­com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter