Slovenský tím ide na svetový šampionát robotov

Slo­ven­skí žia­ci zo zá­klad­nej ško­ly vo Zvo­le­ne po­le­tia do Čí­ny za­bo­jo­vať v ce­los­ve­to­vej sú­ťa­ži ro­bo­tov Ro­bo­Cup Ju­nior 2015. Sú­ťa­žiť bu­dú s tí­ma­mi z viac ako 45 kra­jín.

Sú­ťaž sa bu­de ko­nať od 19. do 22. jú­la 2015 v čín­skom mes­te He­fei. Žia­ci zo Zá­klad­nej ško­ly na uli­ci P. Ji­lem­nic­ké­ho 2 vo Zvo­le­ne si účasť v ce­los­ve­to­vej sú­ťa­ži za­bez­pe­či­li po ví­ťaz­stve v ná­rod­nom ko­le sú­ťa­že Ro­bo­Cup. Sú­ťa­žiť bu­dú v ka­te­gó­rii Zá­chran­ca.

Úlo­hou v zá­chra­nár­skej ka­te­gó­rii je pos­ta­viť ro­bo­ta, kto­rý je úpl­ne auto­nóm­ny a kto­rý mu­sí po vy­zna­če­nej tra­ti prejsť blu­dis­ko, obísť pre­káž­ky, pre­ko­nať pre­vý­še­nie, vy­mo­tať sa z kri­žo­vat­ky a iden­ti­fi­ko­vať a pre­niesť „obeť neš­ťas­tia" do eva­kuač­nej zó­ny. Pri tom všet­kom tre­ba naz­bie­rať čo naj­vyš­ší po­čet bo­dov, kto­ré sa ude­ľu­jú za prej­de­nú mies­tnosť, prej­de­ný most, zvlád­nu­tie pre­ru­še­nia tra­te, obí­de­nie pre­káž­ky a náj­de­nú obeť.

Tím Ro­bo­Gen ve­die uči­teľ in­for­ma­ti­ky Ma­roš Hu­dík. Je­ho člen­mi sú Mar­tin Kat­ri­ňák (8c), Do­mi­nik Rad­ler (8c), An­drej Slo­vák (8c), Ma­túš Ga­raj (6c) a To­máš Hit­ka (5c). Ná­zov tí­mu si chlap­ci zlo­ži­li z ob­las­ti svoj­ho zá­uj­mu (Ro­bo­ti­ka) a z náz­vu špe­ciál­ne­ho prog­ra­mu pre na­da­né de­ti AP­RO­GEN (Al­ter­na­tív­ny prog­ram edu­ká­cie na­da­ných), kto­ré­ho sú sú­čas­ťou.

Viac o sú­ťa­ži Ro­bo­Cup

Tra­dí­cia po­du­ja­tia sa za­ča­la už v ro­ku 1997. Jej cie­ľom je pro­pa­go­vať ro­bo­ti­ku a pok­rok v ob­las­ti vý­vo­ja ume­lej in­te­li­gen­cie. Ví­ziou je, že v bu­dúc­nos­ti tím úpl­ne auto­nóm­nych hu­ma­noid­ných ro­bo­tov - fut­ba­lis­tov po­ra­zí sku­toč­ných fut­ba­lo­vých šam­pió­nov z mä­sa a kos­tí. V os­tat­ných ro­koch sa na ro­bo­tic­kom šam­pio­ná­te zú­čas­tňu­jú stov­ky tí­mov z de­sia­tok kra­jín s ce­lé­ho sve­ta. V rám­ci po­du­ja­tia dos­tá­va­jú pries­tor aj tí naj­mlad­ší. V ju­niorskej ka­te­gó­rii Ro­bo­Cup Ju­nior, kto­rá, mi­mo­cho­dom, ne­má žiad­ne spod­né ve­ko­vé ob­me­dzenie, sa bo­ju­je v troch sú­ťaž­ných ka­te­gó­riách: fut­bal, ta­nec a zá­chran­ca.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter