MF SR plánuje obstarávať licencie Microsoftu za milióny eur

Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií (MF) SR plá­nu­je ob­sta­rať služ­by pod­po­ry a li­cen­cie spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft v pred­pok­la­da­nej hod­no­te 47 mi­lió­nov eur. Ako in­for­mo­val v stre­du re­zort fi­nan­cií, cie­ľom plá­no­va­né­ho ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia je v pr­vom ra­de za­bez­pe­čiť pok­ra­čo­va­nie slu­žieb pod­po­ry pre des­kto­po­vé a server­ov­é li­cen­cie v ma­jet­ku štá­tu a v prí­pa­de pot­re­by mať mož­nosť na­kú­piť li­cen­cie. Vý­sled­kom ve­rej­nej sú­ťa­že bu­de cen­trál­na rám­co­vá do­ho­da.

"Na­viac, op­ro­ti sú­čas­nos­ti bu­de môcť mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií pruž­nej­šie ma­na­žo­vať vy­uží­va­nie li­cen­cií na zá­kla­de ak­tuál­nych po­trieb jed­not­li­vých or­ga­ni­zá­cií, a to vďa­ka mož­nos­ti zní­že­nia úrov­ne des­kto­po­vých li­cen­cií," kon­šta­to­va­lo mi­nis­ter­stvo. Zá­ro­veň sa li­cen­cie bu­dú môcť kom­bi­no­vať a tým pá­dom ich flexibil­ne pre­sú­vať me­dzi or­ga­ni­zá­cia­mi za­hr­nu­tý­mi v cen­trál­nej rám­co­vej do­ho­de. Štát tak pod­ľa MF uro­bí ďal­ší krok k sys­té­mo­vej­šie­mu za­bez­pe­čo­va­niu pod­po­ry a sof­tvé­ro­vých li­cen­cií. "Už v sú­čas­nos­ti sa cen­trál­ne na­ku­pu­jú li­cen­cie Orac­le," dopl­nil re­zort.

Vďa­ka zmluv­ným vzťa­hom so spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft uzat­vo­re­ným pod­ľa uz­ne­se­ní vlád z ro­kov 2002, 2005, 2008 a 2012 mô­žu or­ga­ni­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy na­do­bú­dať li­cen­cie fir­my za zvý­hod­ne­ných ce­no­vých pod­mie­nok. V sú­čas­nos­ti MF za­bez­pe­ču­je pre 32 re­zor­tov (spo­lu 165 or­ga­ni­zá­cií) služ­by pod­po­ry na 86 548 des­kto­po­vých li­cen­ciách vy­uží­va­ných štát­ny­mi úrad­ník­mi. Tr­va­nie zá­kaz­ky sta­no­vil re­zort na 48 me­sia­cov.

Ako ďa­lej in­for­mo­va­lo mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií, re­zort vy­hlá­si ve­rej­nú sú­ťaž na li­cen­cie spo­loč­nos­ti SAP a s tým sú­vi­sia­ce služ­by pod­po­ry v od­ha­do­va­nej hod­no­te 50 mil. eur. S tým, kto pred­lo­ží naj­vý­hod­nej­šiu po­nu­ku, bu­de pod­pí­sa­ná cen­trál­na rám­co­vá zmlu­va na 48 me­sia­cov. Cie­ľom ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia, ako aj nás­led­né­ho cen­trál­ne­ho ná­ku­pu li­cen­cií, je pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií na­ďa­lej zni­žo­vať nák­la­dy na za­bez­pe­če­nie li­cen­cií a sú­vi­sia­ce služ­by pod­po­ry.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter