„Umelec“ predáva fotky iných ľudí z Instagramu za veľké peniaze. A je to legálne

Čo by ste uro­bi­li, ke­by sa va­ša fot­ka z In­stag­ra­mu ob­ja­vi­la ako ob­raz v ga­lé­rii, kde by sa pre­da­la za nie­koľ­ko de­sia­tok ti­síc, kto­ré by však skon­či­li v pe­ňa­žen­ke nie­ko­ho iné­ho? Vraj ta­ké nie­čo nie je mož­né?

Newyor­ský ume­lec Ri­chard Prin­ce za­rá­ba na tom, že z in­stag­ra­mo­vých fo­tog­ra­fií cu­dzích ľu­dí ro­bí ob­ra­zy. Naj­prv si vy­hľa­dá ob­rá­zok na In­stag­ra­me, uro­bí z ne­ho screen­shot a nás­led­ne ho vy­tla­čí na veľ­ké plát­no. Kaž­dý zo „svo­jich" vý­tvo­rov pre­dá­va zhru­ba za 100-ti­síc USD.

richard_prince2.jpg

Pr­výk­rát svo­ju tvor­bu pred­sta­vil v rám­ci vý­sta­vy New Portraits v New Yor­ku už po­čas mi­nu­lé­ho ro­ka. Ho­ci by sa moh­lo zdať, že sa za­hrá­va so zá­ko­nom, autor­ské prá­va ne­po­ru­šu­je. Keď­že nep­re­dá­va jas­né rep­li­ky, len si prá­cu iných po­ži­čia a tro­chu ju poz­me­ní či dopl­ní o ko­men­tár, je­ho ko­na­nie je úpl­ne le­gál­ne. Je to, ako­by ste vo svo­jej kni­he ci­to­va­li iné­ho auto­ra. O po­vo­le­nie v ta­kom­to prí­pa­de žia­dať ne­mu­sí­te.

richard_prince3.jpg

Či sa Prin­ce za vy­krá­da­nie prá­ce iných ľu­dí zno­va ocit­ne pred sú­dom, nie je zná­me. Na­pos­le­dy však pro­ces vy­hral.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter