Učiteľ vyriešil hranie sa študentov na mobiloch originálnym spôsobom

Uči­teľ vo flo­rid­skej stred­nej ško­le v Hud­so­ne sa roz­ho­dol rie­šiť prob­lém s ne­po­zor­nos­ťou a vy­ru­šo­va­ním štu­den­tov pre pou­ží­va­nie mo­bil­ných te­le­fó­nov cel­kom net­ra­dič­ným spô­so­bom.

Dean Lip­tak za­čal vo svo­jej trie­de vy­uží­vať ru­šič­ku, kto­rou blo­ko­val mo­bil­ný sig­nál do vzdia­le­nos­ti de­sia­tich met­rov. Ru­šič­ku umies­tnil tak, aby štu­den­ti o nej ne­ve­de­li, no aby mal zá­ro­veň za­is­te­né, že pred je­ho trie­dou k ru­še­niu sig­ná­lu už ne­do­chá­dza. To mu však nie cel­kom vy­šlo. Ru­še­nie zrej­me za­sia­hlo viac ako iba je­ho trie­du a o pár dní ho de­te­go­val mo­bil­ný ope­rá­tor Ve­ri­zon, kto­rý s ce­lou si­tuáciou oboz­ná­mil ško­lu.

liptak.png Lip­tak sa sna­žil os­pra­vedl­niť tým, že chcel len svo­jich štu­den­tov udr­žať „aka­de­mic­ky sús­tre­de­ných", keď­že na­po­me­nu­tie, prí­pad­ne za­dr­ža­nie mo­bi­lu po­čas ho­di­ny je kon­trap­ro­duk­tív­ne, pre­to­že ru­ší a skra­cu­je vy­učo­va­nie.

Pod­ľa roz­hod­nu­tia ko­nal Lip­tak nev­hod­ne a neu­vá­že­ne. Blo­ko­va­ním ho­vo­rov to­tiž zne­mož­ňo­val ok­rem iné­ho aj kon­tak­to­va­nie ties­ňo­vej lin­ky, čím štu­den­tov po­ten­ciál­ne oh­ro­zil. Za svoj čin dos­tal nie­koľ­ko dní nep­la­te­né­ho voľ­na a na­po­me­nu­tie. V an­ke­te mies­tnej te­le­ví­zie WTSP, kto­rá na da­nú uda­losť upo­zor­ni­la ve­rej­nosť, sa však až 94 % hla­su­jú­cich pos­ta­vi­lo na stra­nu stre­doš­kol­ské­ho uči­te­ľa.

Zdroj: wtsp.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter