Školstvo: Najžiadanejší sú absolventi informatiky či ekonomiky

Naj­lep­šie šan­ce za­mes­tnať sa ma­jú ab­sol­ven­ti in­for­ma­ti­ky, stro­jár­stva, eko­no­mi­ky a spo­lo­čen­ských vied. Vy­plý­va to z reb­ríč­ka zá­uj­mu za­mes­tná­va­te­ľov o ab­sol­ven­tov vy­so­kých škôl, kto­rý zos­ta­vi­la spo­loč­nosť Pro­fe­sia. Reb­rí­ček pri­tom vy­chá­dza len z poh­ľa­du za­mes­tná­va­te­ľov pri hľa­da­ní no­vých za­mes­tnan­cov a ne­ho­vo­rí o kva­li­te vy­so­kých škôl.

Naj­žia­da­nej­ších ab­sol­ven­tov na tr­hu prá­ce má spo­me­dzi vy­so­kých škôl bra­tis­lav­ská Eko­no­mic­ká uni­ver­zi­ta. Nas­le­du­je Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta a Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta. Pr­vá tro­ji­ca uni­ver­zít je te­da rov­na­ká ako vla­ni. Op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku stú­pol zá­ujem o ab­sol­ven­tov Slo­ven­skej poľ­no­hos­po­dár­skej uni­ver­zi­ty v Nit­re, naj­mä vďa­ka vy­ššie­mu zá­uj­mu fi­riem o ab­sol­ven­tov jej Tech­nic­kej fa­kul­ty. Naj­vý­raz­nej­ší pok­les zá­uj­mu za­zna­me­na­li o ab­sol­ven­tov ban­sko­bys­tric­kej Uni­ver­zi­ty Ma­te­ja Be­la.

Spo­me­dzi fa­kúlt ve­die reb­rí­ček zá­uj­mu za­mes­tná­va­te­ľov už nie­koľ­ko ro­kov po se­be Fa­kul­ta in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií bra­tis­lav­skej Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty. Ži­vo­to­pis ab­sol­ven­ta vy­so­kej ško­ly, kto­rý si hľa­dal za­mes­tna­nie v ro­ku 2014 cez por­tál Pro­fe­sia.sk, si v prie­me­re poz­re­li tra­ja za­mes­tná­va­te­lia, ži­vo­to­pis ab­sol­ven­ta Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií bra­tis­lav­skej Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty si však v prie­me­re poz­re­lo se­dem rôz­nych za­mes­tná­va­te­ľov.

Dru­hou v po­ra­dí je Fa­kul­ta me­dzi­ná­rod­ných vzťa­hov Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty a tre­ťou Fa­kul­ta ria­de­nia a in­for­ma­ti­ky Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty. Viac ako šesť fi­riem si pre­zrie tiež ži­vo­to­pis ab­sol­ven­tov Fa­kul­ty ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho a Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty.

Op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku naj­vi­di­teľ­nej­šie stú­pol zá­ujem o ab­sol­ven­tov Stroj­níc­kej fa­kul­ty Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty a Tech­nic­kej fa­kul­ty Slo­ven­skej poľ­no­hos­po­dár­skej uni­ver­zi­ty. Ab­sol­ven­tom fa­kúlt tech­nic­ké­ho za­me­ra­nia po­mo­hol vla­ňaj­ší ná­rast poč­tu pra­cov­ných po­núk do ob­las­tí, ako sú stro­jár­stvo a vý­ro­ba.

Zo zis­te­ní vy­plý­va, že ab­sol­ven­tom po­má­ha, ak ma­jú prax. Z ab­sol­ven­tov, kto­rí sko­či­li ško­lu v pos­led­ných troch ro­koch, si však od­bor­nú prax ale­bo stáž po­čas ško­ly vo svo­jich ži­vo­to­pi­soch uvá­dza iba šesť per­cent ľu­dí. Prax pri­tom zvy­šu­je zá­ujem za­mes­tná­va­te­ľov o de­sať per­cent op­ro­ti tým, kto­rí ju ne­ma­jú. Stá­že a prax v od­bo­re z naj­žia­da­nej­šej top dvad­siat­ky fa­kúlt naj­čas­tej­šie dek­la­ru­jú ľu­dia, kto­rí skon­či­li fa­kul­ty so za­me­ra­ním na me­dzi­ná­rod­né vzťa­hy ale­bo eko­no­mi­ku. Naj­me­nej po­čas ško­ly praxujú ľu­dia s tech­nic­kým za­me­ra­ním.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter