Otestujte sa. Viete rozlíšiť nekvalitnú skladbu od kvalitnej nekomprimovanej nahrávky?

Spor o kva­li­te audio­nah­rá­vok by sa dal ozna­čiť za ne­ko­neč­ný prí­beh. Ako ste však na tom vy s ich ro­zoz­ná­va­ním? Po­ču­je­te roz­diel me­dzi ne­kom­pri­mo­va­ným WAV a MP3?

Fak­to­rom, kto­rý sa od­zr­kad­lí na kva­li­te sú­bo­rov, nie je len ich veľ­kosť. Mno­ho zá­vi­sí od audio­výs­tu­pu za­ria­de­nia, z kto­ré­ho nah­ráv­ku po­čú­va­te, no eš­te viac za­vá­ži kva­li­ta slú­chadiel, cez kto­ré sklad­by po­čú­va­te.

K tej­to prob­le­ma­ti­ke sa vy­jad­ril aj ame­ric­ký rap­per Jay Z, kto­ré­ho hu­dob­ná strea­mo­va­cia služ­ba Ti­dal sa vy­zna­ču­je prá­ve mož­nos­ťou po­čú­vať hud­bu v ne­kom­pri­mo­va­nej kva­li­te, vý­sled­kom čo­ho je lep­ší zá­ži­tok z po­čú­va­nia. A to všet­ko za ne­ce­lých 20 USD me­sač­ne. No „ak má­te slú­chad­lá za 10 do­lá­rov, rad­šej os­taň­te pri de­sať­do­lá­ro­vom pred­plat­nom v štan­dar­dnej kva­li­te," od­ka­zu­je Jay Z.

Na strán­ke Na­tio­nal Pub­lic Ra­dio si mô­že­te otes­to­vať svoj sluch a schop­nosť roz­li­šo­vať kva­li­tu nah­rá­vok v krát­kom kví­ze.

Zdroj: npr.org


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter