Pozrite si nové logo Lenova

Le­no­vo sa roz­hod­lo pre re­di­zajn svoj­ho do­te­raj­šie­ho lo­ga. V sú­čas­nos­ti sa spo­loč­nosť po­kú­ša pov­zniesť vní­ma­nie znač­ky, aby čo naj­výs­tiž­nej­šie ref­lek­to­va­la rôz­ne seg­men­ty, v kto­rých pô­so­bí. Zá­ro­veň chce pros­tred­níc­tvom lo­ga zdô­raz­niť svo­ju sna­hu o ino­vá­ciu.

lenovo2.jpg

Návrh uro­bi­la di­zaj­no­vá spo­loč­nosť Saat­chi & Saat­chi. Pô­vod­ne sklo­ne­né pís­mo s ma­lým po­čia­toč­ným l zme­ni­la na rov­né a ten­šie, s veľ­kým za­čia­toč­ným pís­me­nom a s na­to­če­ným e, čo má sym­bo­li­zo­vať za­me­ra­nie fir­my na inter­net.

lenovo3.jpg

No­vin­kou je aj po­za­die no­vé­ho lo­ga. Na vý­rob­ky ur­če­né kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom bu­de Le­no­vo pou­ží­vať po­za­die s rôz­ny­mi far­ba­mi a textú­ra­mi. Prek­va­piť by ma­li aj do­da­toč­né ob­ráz­ky, ani­má­cie či vi­deá.

Video:


Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter