Dopyt po smartfónoch rastie, i keď pomalšie

V pr­vom štvrťro­ku 2015 sa ce­los­ve­to­vý do­pyt po smar­tfó­noch zvý­šil v po­rov­na­ní s rov­na­kým ob­do­bím pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ku o 7 %, keď sa pre­da­lo 310 mi­lió­nov ku­sov. Ako in­for­mo­va­la agen­tú­ra GfK, v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim kvar­tá­lom sa však rast spo­ma­lil. Na prí­či­ne bol me­dzi­roč­ný pok­les do­py­tu po smar­tfó­noch v Čí­ne o 14 % a vo vy­spe­lých ázij­ských kra­ji­nách o 5 %. Pod­ľa GfK je na prí­či­ne spo­ma­le­nie 3G tech­no­ló­gií, kto­ré ne­kom­pen­zo­val rast 4G.

Hod­no­ta pre­da­ja smar­tfó­nov v zá­pad­nej Euró­pe sa v 1. štvrťro­ku 2015 po pr­výk­rát me­dzi­roč­ne zní­ži­la v dôs­led­ku si­tuácie v Špa­nielsku a Fran­cúz­sku. "Keď­že sa blí­ži mo­ment, keď bu­de trh smar­tfó­nov na­sý­te­ný, obe kra­ji­ny zrej­me ten­to rok za­zna­me­na­jú v po­rov­na­ní s ro­kom 2014 spo­ma­le­nie ras­tu ich pre­da­ja," upo­zor­ňu­je GfK. V stred­nej Euró­pe ma­la na pre­daj vý­znam­ný vplyv mak­roe­ko­no­mic­ká si­tuácia v Rus­ku. V dôs­led­ku to­ho GfK pred­po­ve­dá, že v ro­ku 2015 na­ras­tie do­pyt v tom­to re­gió­ne po pr­výk­rát od ro­ku 2010 po­mal­šie než v zá­pad­nej Euró­pe.

Po­čet pre­da­ných 4G prís­tro­jov v pr­vých troch me­sia­coch toh­to ro­ka po pr­výk­rát prek­ro­čil 50 % ce­los­ve­to­vé­ho do­py­tu po smar­tfó­noch. Čí­na za­zna­me­na­la naj­väč­šie zvý­še­nie po­die­lu 4G tech­no­ló­gie za štvrťrok - o 16 per­cen­tuál­nych bo­dov na 73 % z 57 % v pred­chá­dza­jú­com štvrťro­ku. Rast pod­po­ri­lo zlac­ňo­va­nie 4G smar­tfó­nov. GfK pred­po­ve­dá, že ce­los­ve­to­vo sa bu­de po­diel 4G tech­no­ló­gie v ro­ku 2015 aj na­ďa­lej zvy­šo­vať a v pos­led­nom kvar­tá­li 2015 do­siah­ne 59 per­cent.

Ľudia pos­tup­ne pre­chá­dza­jú na te­le­fó­ny s väč­ším dis­ple­jom, te­da 5 pal­cov a viac. Pre­daj 166 mi­lió­nov ku­sov pred­sta­vu­je 47 % ce­los­ve­to­vé­ho tr­hu smar­tfó­nov, kým v rov­na­kom ob­do­bí vla­ni to bo­lo 32 %. GfK pred­po­ve­dá, že pre­chod na prís­tro­je s veľ­kým dis­ple­jom bu­de v ro­ku 2015 pok­ra­čo­vať, pri­čom ce­los­ve­to­vý do­pyt po te­le­fó­noch s veľ­kým dis­ple­jom sa me­dzi­roč­ne zvý­ši o 30 % a do­siah­ne v tom­to ro­ku 69 % z cel­ko­vé­ho do­py­tu po smar­tfó­noch.

Po­diel lac­nej­ších smar­tfó­nov, kto­rých ce­na sa po­hy­bu­je od 20 do 50 USD, sa zvý­šil na 56 %, kým vla­ni to na kon­ci mar­ca bo­lo 52 %. Men­ší zá­ujem je o špič­ko­vé mo­de­ly, kto­ré sto­ja viac ako 500 USD, za­tiaľ čo po­diel stred­ne dra­hých prís­tro­jov zos­tal prak­tic­ky rov­na­ký. Pod­ľa pred­po­ve­de GfK po­diel lac­ných smar­tfó­nov v ro­ku 2015 na­ďa­lej po­ras­tie.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter