Slovenské firmy by sa mali digitálne transformovať

Slo­ven­ské fir­my by sa ma­li di­gi­tál­ne tran­sfor­mo­vať. Vy­hnú sa tak oh­ro­ze­niam, kto­ré mô­žu reál­ne nas­tať po za­ve­de­ní jed­not­né­ho di­gi­tál­ne­ho tr­hu. v rám­ci EÚ. Kon­šta­to­val to vo štvr­tok na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii pre­zi­dent IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska (ITAS) Má­rio Le­lov­ský.

Spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku by pre­to ma­li pod­ľa ne­ho in­ten­zív­ne za­vá­dzať di­gi­tál­ne pro­duk­ty a služ­by ako sú­časť ino­vá­cie ich biz­ni­su, spra­co­vať si vlas­tnú ana­lý­zu, aké di­gi­tál­ne tech­no­ló­gie bu­dú pot­re­bo­vať pre svoj rast v pod­mien­kach jed­not­né­ho tr­hu. Ok­rem iné­ho by slo­ven­ské fir­my ma­li pra­co­vať na zvý­še­ní di­gi­tál­nych zna­los­tí a schop­nos­tí svo­jich pra­cov­ní­kov, či my­slieť di­gi­tál­ne a pre­hod­no­tiť svoj ak­tuál­ny biz­nis mo­del.

"Pre ma­lé kra­ji­ny ako je Slo­ven­sko so svo­jou ot­vo­re­nou eko­no­mi­kou, je ot­vá­ra­nie no­vých a veľ­kých tr­hov otáz­kou pre­ži­tia. Hroz­bou tej­to glo­ba­li­zá­cie je, že veľ­ké fir­my vy­uži­jú svo­ju si­lu na ov­lád­nu­tie aj zvyš­ných tr­hov tak, ako už te­raz ame­ric­ké IT fir­my pohl­cu­jú európ­sky trh," po­dot­kol Le­lov­ský.

Cie­ľom jed­not­né­ho di­gi­tál­ne­ho tr­hu je od­strá­niť re­gu­lač­né ob­me­dzenia a vy­tvo­riť z 28 vnút­roš­tát­nych tr­hov len je­den. Pl­ne fun­gu­jú­ci jed­not­ný di­gi­tál­ny trh by mo­hol pri­niesť do európ­ske­ho hos­po­dár­stva ob­rat 415 mi­liárd eur roč­ne a vy­tvo­riť stov­ky ti­síc no­vých pra­cov­ných miest. Spot­re­bi­te­lia v EÚ by moh­li ušet­riť prib­liž­ne 11,7 mld. eur, ak by si moh­li vy­brať z kom­plet­nej on­li­ne po­nu­ky to­va­rov a slu­žieb v rám­ci EÚ.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter