Elektronické náramky pre domáce väzenie už tento rok

Do­má­ce vä­ze­nie už od ja­nuá­ra 2016. Vy­hlá­si­lo to mi­nis­ter­stvo spra­vod­li­vos­ti vo štvr­tok na Jar­nej kon­fe­ren­cii ITA­PA 2015 v Bra­tis­la­ve. Na to, aby sa tak nao­zaj sta­lo, eš­te mu­sia štu­den­ti po­li­caj­nej aka­dé­mie a štu­den­ti prá­va po­čas le­ta elek­tro­nic­ké mo­ni­to­ro­va­cie za­ria­de­nia otes­to­vať. Mi­nis­ter­stvo má dnes na­chys­ta­ných 2000 "ná­ram­kov", ale už pr­vé od­ha­dy ho­vo­ria, že ten­to po­čet ne­bu­de sta­čiť.

Za­ve­de­nie elek­tro­nic­ké­ho sys­té­mu mo­ni­to­rin­gu osôb by ma­lo prepl­ne­né slo­ven­ské väz­ni­ce uvoľ­niť a zá­ro­veň zní­žiť nák­la­dy na ich pre­vádz­ku, keď­že je­den vä­zeň vy­jde da­ňo­vé­ho pop­lat­ní­ka na 14-tis.eur roč­ne. Pro­jekt pris­pe­je aj k zní­že­niu zlo­čin­nos­ti, či k zvý­še­niu ochra­ny ro­di­ny, či obe­tí do­má­ce­ho a di­vác­ke­ho ná­si­lia.

K ús­po­re však pod­ľa slov ve­dú­cej slu­žob­né­ho úra­du Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti SR Ľubo­mí­ry Ku­bi­šo­vej dôj­de aj vďa­ka niž­ším nák­la­dom na vý­kon me­diá­cie a pro­bá­cie. Príj­mom štát­ne­ho roz­poč­tu bu­de i navr­ho­va­ný pop­la­tok 1,5 eur den­ne, kto­rý mu­sí mo­ni­to­ro­va­ný od­sú­de­ný pla­tiť. "Oča­ká­va­nia od sys­té­mu elek­tro­nic­ké­ho mo­ni­to­rin­gu osôb by ne­ma­li byť iba eko­no­mic­ké. Via­ce­ré kri­mi­no­lo­gic­ké vý­sku­my uká­za­li, že väč­šiu náp­ra­vu a pre­vý­cho­vu pá­cha­te­ľov za­bez­pe­čí, keď nie sú vy­tr­hnu­tí zo svoj­ho pra­cov­né­ho, spo­lo­čen­ské­ho a ro­din­né­ho ži­vo­ta," po­dotk­la Ku­bi­šo­vá.

Náv­rat­nosť in­ves­tí­cií do 6 ro­kov

Do har­dvé­ro­vej čas­ti pro­jek­tu bo­lo in­ves­to­va­ných 6 mil. eur, cel­ko­vo si za­ve­de­nie mo­ni­to­rin­gu vy­žia­da vy­še 22 mil. eur (bez DPH), kto­ré sú vý­hrad­ne fi­nan­co­va­né z euro­fon­dov. Na pre­vádz­ku sys­té­mu bu­de v bu­dúc­nos­ti pod­ľa od­ha­du re­zor­tu pot­reb­ných ďal­ších 3,8 mil. eur roč­ne. Tie­to pros­tried­ky už pôj­du zo štát­ne­ho roz­poč­tu. Ve­dú­ca slu­žob­né­ho úra­du mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti pou­ká­za­la na to, že pri vý­poč­te náv­rat­nos­ti pros­tried­kov vlo­že­ných do sys­té­mu vy­chá­dza­li z prie­me­ru 27 európ­skych kra­jín, kde je ten­to sys­tém už za­ve­de­ný. "To čís­lo sa po­hy­bu­je oko­lo 5000 až 7000 mo­ni­to­ro­va­ných osôb v ro­ku," in­for­mo­va­la Ku­bi­šo­vá. Sys­tém elek­tro­nic­ké­ho mo­ni­to­rin­gu osôb, kto­rý za­vá­dza Slo­ven­sko, by sa mo­hol za­pla­tiť v prie­be­hu šies­tich ro­kov.

Ná­ram­ky otes­tu­jú štu­den­ti

O do­má­ce vä­ze­nie bu­dú môcť po­žia­dať aj väz­ni, kto­rí si tres­ty za pre­či­ny už od­py­ká­va­jú, ale mu­sia o to naj­skôr po­žia­dať a ich pre­mies­tne­nie mu­sí od­súh­la­siť ria­di­teľ vä­ze­nia. Tak­zva­né ná­ram­ky by sa ma­li vy­uží­vať naj­mä pri uk­la­da­ní al­ter­na­tív­nych tres­tov, ale bu­dú po­vin­né nap­rík­lad pri pre­či­noch, te­da nap­rík­lad pre vo­di­čov, kto­rých pri­chy­ti­li opi­tých za vo­lan­tom.

Na­koľ­ko sú "ná­ram­ky" spo­ľah­li­vé a či sa da­jú ok­la­mať, to bu­dú už od jú­la tes­to­vať vy­bra­ní štu­den­ti. Ro­man Hlu­bi­na z do­dá­va­teľ­skej fir­my ICZ Slo­va­kia je pres­ved­če­ný, že za­ria­de­nie je bez­peč­né a aké­koľ­vek je­ho poš­ko­de­nie do­ká­žu okam­ži­te od­ha­liť. "Za­ria­de­nie je non­stop pri­po­je­né na ope­rač­né stre­dis­ko a ná­ra­mok sa ne­dá ok­la­mať ani od­strá­niť bez to­ho, aby sme to ne­za­re­gis­tro­va­li. Je tam nie­koľ­kos­tup­ňo­vý sys­tém ochra­ny," zdô­raz­nil Hlu­bi­na.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter