IFS World 2015

Ko­mu­ni­ta zá­kaz­ní­kov, pou­ží­va­te­ľov a IT špe­cia­lis­tov vy­uží­va­jú­cich pod­ni­ko­vé rie­še­nia spo­loč­nos­ti IFS sa za­čiat­kom má­ja stret­la na kon­fe­ren­cii IFS World v Bos­to­ne. Rie­še­nia IFS sú etab­lo­va­né pre­dov­šet­kým v stro­jár­skom, hut­níc­kom, ťa­žob­nom, ener­ge­tic­kom prie­mys­le, dop­ra­ve, le­tec­tve, ale aj v sek­to­re ob­ra­ny. Ide nie­len o sof­tvér na plá­no­va­nie pod­ni­ko­vých zdro­jov (ERP), ale aj sprá­vu pod­ni­ko­vé­ho ma­jet­ku (EAM) a ria­de­nie pod­ni­ko­vých slu­žieb (ESM). Spo­loč­nosť IFS bo­la za­lo­že­ná v ro­ku 1983 a v sú­čas­nos­ti má tak­mer 3000 za­mes­tnan­cov. Má viac než 2400 zá­kaz­ní­kov v 60 kra­ji­nách sve­ta. Tren­dy v ERP

Dy­na­mi­ka je kľú­čo­vé slo­vo mo­der­ných ap­li­ká­cií ERP. Pop­ri dy­na­mi­ke re­zo­no­val po­du­ja­tím IFS aj ďal­ší mo­der­ný vlaj­ko­vý trend v IT - inter­net ve­cí (IoT - Inter­net of Things). IFS sa po­dob­ne ako os­tat­ní do­dá­va­te­lia ERP veľ­mi in­ten­zív­ne an­ga­žu­je v tej­to ob­las­ti. Plá­no­va­nie zdro­jov a ria­de­nie pro­ce­sov pra­cu­je s ak­tuál­ny­mi pre­vádz­ko­vý­mi údaj­mi, kto­ré sa zbie­ra­jú pria­mo zo sen­zo­rov a pre­ná­ša­jú do in­for­mač­né­ho sys­té­mu. Aby sa tie­to úda­je pre­me­ni­li na cen­né in­for­má­cie na pod­po­ru roz­ho­do­va­nia, do hry vstu­pu­je sof­tvér na bu­si­ness in­telli­gen­ce, naj­lep­šie ta­ký, kto­rý umož­ňu­je ana­lý­zy ob­rov­ské­ho množ­stva neš­truk­tú­ro­va­ných dát z he­te­ro­gén­nych zdro­jov v reál­nom ča­se.

Mi­lión pou­ží­va­te­ľov

Po­du­ja­tie uvá­dzal po­pu­lár­ny roz­hla­so­vý a te­le­víz­ny mo­de­rá­tor BBC Jon Briggs, kto­rý je zná­my tým, že je­ho hlas bol pou­ži­tý na text-to-speech sof­tvér vy­vi­nu­tý spo­loč­nos­ťou Scan­Soft. Nes­kôr ten­to sof­tvér pou­ži­la spo­loč­nosť App­le pre brit­skú ver­ziu svoj­ho di­gi­tál­ne­ho asis­ten­ta Si­ri. Brig­gsov hlas je pre­me­no­va­ný ako muž­ský hlas Da­niel.

Na úvod­nej pred­náš­ke ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti IFS Alas­tair Sor­bie zdô­raz­nil úsi­lie a pros­tried­ky vy­na­lo­že­né na vý­voj no­vej ver­zie IFS Ap­pli­ca­tions 9, kto­rá pri­ná­ša veľ­ké zme­ny, kto­ré fir­mám po­mô­žu ze­fek­tív­niť pro­ce­sy a pou­ží­va­te­ľom uľah­čia prá­cu. „Tie­to zme­ny si vy­nú­ti­la nie­len dy­na­mi­ka mo­der­né­ho biz­ni­su, ale aj ge­ne­rač­ná vý­me­na na ma­na­žér­skych a os­tat­ných pos­toch a dô­raz na so­ciál­ne mé­diá," zdô­raz­nil Sor­bie a ozná­mil, že ne­dáv­no do­siah­li mi­lión pou­ží­va­te­ľov rie­še­ní IFS v ce­los­ve­to­vej mie­re. Keď­že ide o špe­cia­li­zo­va­né pod­ni­ko­vé rie­še­nia pre vy­bra­ný ok­ruh pra­cov­ní­kov, je to veľ­ké čís­lo a veľ­ký ús­pech.

ifs2.JPG

IFS Alas­tair Sor­bie oh­lá­sil do­siah­nu­tie mi­lió­na pou­ží­va­te­ľov sof­tvé­ru IFS

Ta­jom­stvo ús­pe­chu IFS nie je ťaž­ké od­ha­liť. Je ním nie­len strik­tná orien­tá­cia na pot­re­by a po­žia­dav­ky zá­kaz­ní­kov, ale aj tran­spa­ren­tné zmluv­né a tech­no­lo­gic­ké par­tner­stvo. V praxi to zna­me­ná je­den kon­trakt na všet­ky služ­by, kto­ré zá­kaz­ník vy­uží­va. Zá­kaz­ník si v oka­mi­hu do­hod­nu­tia kon­trak­tu ob­jed­ná ba­lík slu­žieb, kto­ré prá­ve vte­dy pot­re­bu­je. Ak je­ho biz­nis ús­peš­ne ras­tie, do­kú­pi si ope­ra­tív­ne ďal­šie služ­by. Ty­pic­ká vlas­tnosť pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov je aj kon­zer­va­tív­nosť. Dy­na­mic­ký biz­nis si sí­ce vy­nú­ti ne­vyh­nut­né zme­ny, no sub­sys­té­my pod­ni­ko­vej in­for­ma­ti­ky by ma­li byť kon­ci­po­va­né tak, že keď bu­de tre­ba ro­biť väč­šie štruk­tu­rál­ne a ar­chi­tek­to­nic­ké zme­ny, pred­chá­dza­jú­ce rie­še­nie by ma­lo vy­ká­zať nie­len náv­rat­nosť, ale vy­so­kú zis­ko­vosť.

A pod­ľa vy­jad­re­ní zá­kaz­ní­kov IFS Ap­pli­ca­tions tú­to po­žia­dav­ku spĺňa­jú.

ifs1.JPG

Na po­du­ja­tí sme za­stih­li v druž­nej de­ba­te ria­di­te­ľov slo­ven­skej a čes­kej po­boč­ky IFS Jo­ze­fa Ko­vá­či­ka (vľa­vo) a Zdeň­ka Fou­sa

IFS Ap­pli­ca­tions 9

No­vé rie­še­nie vďa­ka ino­vá­ciám a ak­cep­to­va­niu po­žia­da­viek zá­kaz­ní­kov pri­ná­ša vy­so­kú agi­li­tu a flexibi­li­tu, pruž­nú kon­fi­gu­ro­va­teľ­nosť, lep­šiu pou­ží­va­teľ­skú skú­se­nosť, no­vé a zlep­še­né fun­kcie. IT špe­cia­lis­ti oce­nia preh­ľad­né od­de­le­nie vrs­tiev a dob­re navr­hnu­té roz­hra­nia ap­li­kač­nej ar­chi­tek­tú­ry. Zvý­še­nie kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti v dôs­led­ku ze­fek­tív­ne­nia pro­ce­sov bo­lo ilus­tro­va­né na prík­la­doch z via­ce­rých od­vet­ví, nap­rík­lad v lon­dýn­skej taxis­luž­be.

CTO Dan Mat­thews a vice­pre­zi­dent pre vý­skum a vý­voj Tho­mas Säld pred­sta­vi­li naj­výz­nam­nej­šie no­vin­ky IFS Ap­pli­ca­tions 9.

IFS Lob­by - pos­ky­tu­je preh­ľad­ný a kon­krét­nym pod­mien­kam pris­pô­so­bi­teľ­ný poh­ľad na pod­ni­ka­nie a je­ho sú­čas­ti, pre­to­že sa vzťa­hu­je na kon­krét­nu úlo­hu ale­bo pro­ces. Po­nú­ka per­so­na­li­zo­va­né in­for­má­cie, kto­ré mož­no zob­ra­ziť rov­na­ko dob­re na sto­lo­vom po­čí­ta­či, tab­le­te ale­bo smar­tfó­ne. Zlep­še­nie pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia umož­ňu­je IFS Ap­pli­ca­tions 9 napl­no vy­užiť mož­nos­ti zob­ra­zo­va­nia spo­mí­na­ných konštruk­čných for­má­tov za­ria­de­ní a pos­ky­to­vať pou­ží­va­te­ľom re­le­van­tné in­for­má­cie bliž­šie k ich pod­ni­ka­niu.

IFS Streams - no­ti­fi­kač­ný sys­tém je navr­hnu­tý tak, aby pou­ží­va­te­lia bez oh­ľa­du na pra­cov­né za­ra­de­nie bo­li neus­tá­le na pul­ze svoj­ho pod­ni­ka­nia tým, že v reál­nom ča­se dos­tá­va­jú re­le­van­tné ak­tua­li­zá­cie a mô­žu na ne rea­go­vať.

Vrstve­ná ap­li­kač­ná ar­chi­tek­tú­ra umož­ňu­je šká­lo­vať a pris­pô­so­bo­vať vrstvy, kto­ré zjed­no­du­šu­jú kon­fi­gu­rá­ciu a pris­pô­so­bo­va­nie. Vy­so­kok­va­li­fi­ko­va­ní špe­cia­lis­ti aj tech­nic­ký per­so­nál te­raz mô­žu ve­no­vať viac ča­su pri­dá­va­niu hod­no­ty k pred­me­tu pod­ni­ka­nia svo­jej fir­my než zlo­ži­tým a zdĺha­vým úp­ra­vám.

Em­bed­ded CRM - pos­ky­tu­je za­bu­do­va­né fun­kcie CRM, kto­ré sprís­tup­ňu­jú re­le­van­tné ob­chod­né dá­ta správ­nym ľu­ďom v správ­no­my ča­se, čo umož­ňu­je lep­šie roz­ho­do­va­nie a kva­lit­nej­ší zá­kaz­níc­ky servis. Dôs­led­kom sú spo­koj­ní zá­kaz­ní­ci a níz­ka re­ten­cia.

Šéf vý­vo­ja Tho­mas Säld na ná­zor­ných ukáž­kach pred­sta­vil no­vé nás­tro­je na vi­zua­li­zá­ciu ob­chod­ných úda­jov a na efek­tív­nu spo­lup­rá­cu. Zá­kaz­ní­ci plá­nu­jú­ci na­sa­diť IFS Ap­pli­ca­tions 9 ma­jú is­to­tu, že rie­še­nie bo­lo dôk­lad­ne otes­to­va­né pia­ti­mi vy­bra­ný­mi fir­ma­mi v rám­ci pi­lot­né­ho ino­vá­tor­ské­ho prog­ra­mu, kto­rý pre­bie­hal viac než rok v rôz­nych od­vet­viach a geog­ra­fic­kých lo­ka­li­tách. Iš­lo o spo­loč­nos­ti Bei­jer Elec­tro­nics, Ki­mal, Spang Mag­ne­tics, VBMS a Servi Group.

IFS Ma­na­ged Cloud

V ob­las­ti clou­do­vých rie­še­ní IFS úz­ko spo­lup­ra­cu­je s Mic­ro­sof­tom, pre­dov­šet­kým s je­ho di­ví­ziou Azu­re, pre­to­že rie­še­nie IFS Ma­na­ged cloud oh­lá­se­né na po­du­ja­tí vy­uží­va clou­do­vú plat­for­mu Mic­ro­soft Azu­re. Zá­kaz­ní­ci mô­žu pro­fi­to­vať z vý­hod pl­ne spra­vo­va­né­ho sing­le-te­nant clou­do­vé­ho rie­še­nia. IFS ako pos­ky­to­va­teľ služ­by bu­de spra­vo­vať clou­do­vú infra­štruk­tú­ru, ope­rač­né sys­té­my vir­tuál­nych server­ov, da­ta­bá­zo­vú vrstvu a IFS Ap­pli­ca­tions. Je to maximál­ne flexibil­ný, šká­lo­va­teľ­ný a nák­la­do­vo efek­tív­ny spô­sob pre­vádz­ky IFS Ap­pli­ca­tions. IFS Ma­na­ged Cloud je op­ti­ma­li­zo­va­ný pre IFS Ap­pli­ca­tions ver­zie 8 a 9. Pod­po­ro­va­né sú aj hyb­rid­né rie­še­nia.

ifs3.JPG

Vice­pre­zi­dent Mic­ro­sof­tu Step­hen Boy­le zdô­raz­nil eko­no­mic­ký po­ten­ciál inter­ne­tu ve­cí

Zá­kaz­ní­ci uše­tria na nák­la­doch, kto­ré by si vy­žia­da­lo hos­to­va­nie IFS Ap­pli­ca­tions v on- pre­mi­se pros­tre­dí, pre­dov­šet­kým na kva­li­fi­ko­va­ných správ­cov. Per­so­nál IT od­de­le­ní sa mies­to ru­tin­ných ad­mi­nis­tra­tív­nych úko­nov, údr­žby a up­gra­du mô­že za­me­rať na úlo­hy spo­je­né s IT pod­po­rou pri­már­ne­ho biz­ni­su. V ko­neč­nom dôs­led­ku zá­kaz­ní­ci uše­tria aj na har­dvé­ri a li­cen­ciách, pre­to­že Mic­ro­soft, ako pre­vádz­ko­va­teľ dá­to­vých cen­tier, na­ku­pu­je har­dvér vo veľ­kom za pod­stat­ne niž­šie ce­ny než pod­ni­ky. Zá­kaz­ník si mô­že ob­jed­nať ka­pa­ci­tu pod­ľa ak­tuál­nych po­trieb a ne­mu­sí si ro­biť ka­pa­cit­né har­dvé­ro­vé re­zer­vy na pred­ví­da­teľ­nú aj nep­red­ví­da­teľ­nú špič­ko­vú zá­ťaž.

„IFS Ma­na­ged Cloud je vý­znam­ný míľ­nik v his­tó­rii IFS, pre­to­že po­nú­ka na­šim zá­kaz­ní­kom no­vé flexibil­nej­šie a efek­tív­nej­šie mo­de­ly a mož­nos­ti nae na­sa­de­nie na­šich rie­še­ní," po­ve­dal v roz­ho­vo­re pre PC RE­VUE tech­nic­ký ria­di­teľ IFS Dan Mat­thews. „Zá­kaz­ní­ci tak­to do­siah­nu bez­peč­nosť a spo­ľah­li­vosť na úrov­ni, kto­rej do­siah­nu­tie vo vlas­tnej pod­ni­ko­vej server­ovn­i by bo­lo extrém­ne nák­lad­né."


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter