PR: Deväť dôvodov, prečo vyskúšať modernú pevnú linku VIPTel

1. V čom je mo­der­ná

Ana­ló­go­vé a ISDN te­le­fo­no­va­nie cez kla­sic­kú te­le­fón­nu sieť pos­tup­ne nah­rá­dza tech­no­ló­gia VoIP, te­da te­le­fo­no­va­nie cez inter­net. Ne­zá­le­ží na tom, kde sa prá­ve na­chá­dza­te a či má­te po ru­ke te­le­fón, do­vo­lá­te sa od­vša­diaľ, nap­rík­lad aj cez po­čí­tač, smar­tfón či tab­let pri­po­je­ný na inter­net. A čo je naj­lep­šie, je to jed­no­du­ché a lac­né.

vip_tel_logo_fullc.jpg

2. Te­le­fo­no­va­nie v rám­ci sie­te? Za­dar­mo

Ra­di a ve­ľa te­le­fo­nu­je­te? Ak si s par­tne­rom, zná­mym ale­bo prí­buz­ným zria­di­te mo­der­nú pev­nú lin­ku oba­ja, mô­že­te si vo­lať, koľ­ko chce­te a za­dar­mo. Ne­mu­sí­te sa via­zať a za zá­klad­ný me­sač­ný prog­ram nep­la­tí­te, tak­že je ideál­ny na vy­skú­ša­nie tej­to služ­by.


3. Bab­ku učiť ne­mu­sí­te

Mo­der­nú pev­nú lin­ku do­ká­že bez prob­lé­mov pou­ží­vať aj va­ša bab­ka. Ak má kla­sic­ký te­le­fón a inter­net, kú­pi­te jej adap­tér a mô­že vo­lať tak, ako je zvyk­nu­tá. Ušet­re­ným nák­la­dom za vo­la­nia sa is­te po­te­ší a s mo­bi­lom sa už trá­piť ne­mu­sí.

4. Aj zvuk aj ob­raz!

Mo­der­ná pev­ná lin­ka spl­ní aj va­še naj­ná­roč­nej­šie po­žia­dav­ky. S vhod­ným VoIP za­ria­de­ním mô­že­te svoj­ho par­tne­ra nie­len po­čuť, ale aj vi­dieť. Vďa­ka to­mu už viac di­aľ­ka me­dzi va­mi ne­bu­de nep­re­ko­na­teľ­nou pre­káž­kou. Vi­deo­ho­vo­ry sú tiež neo­ce­ni­teľ­né pri ob­chod­ných ro­ko­va­niach a iných príl­eži­tos­tiach, ke­dy je dô­le­ži­tý osob­nej­ší kon­takt.

5. Sú­bež­né ho­vo­ry

Pot­re­bu­je­te vy­ba­viť via­ce­ro ho­vo­rov na­raz z jed­né­ho te­le­fón­ne­ho čís­la? Je to mož­né rov­na­ko ako vo­la­nie via­ce­rých osôb z rôz­nych miest sú­čas­ne. Aj pre­to je mo­der­ná pev­ná lin­ka žia­da­ná vo fir­mách, kto­ré vy­uží­va­jú kon­fe­reč­né ho­vo­ry.

6. Kúp­te si rad­šej os­trov

Nie je ta­jom­stvom, že vhod­ne zvo­le­ná VoIP pev­ná lin­ka zna­me­ná zní­že­nie nák­la­dov na te­le­fo­no­va­nie (vý­hod­né do­má­ce ce­ny v SR a zo za­hra­ni­čia, zvý­hod­ne­né ce­ny do za­hra­ni­čia) a na ne­pot­reb­né za­ria­de­nia (na te­le­fo­no­va­nie ne­pot­re­bu­je­te te­le­fón, na faxova­nie ne­mu­sí­te mať fax).

7. Mož­nos­ti vy­uži­tia

Vo­lať mô­že­te aj cez ap­li­ká­ciu vo svo­jom smar­tfó­ne, tab­le­te ale­bo po­čí­ta­či, kto­rý je pri­po­je­ný na inter­net. Svo­je čís­lo má­te stá­le so se­bou a nik­to nes­poz­ná, že vo­lá­te z mo­der­nej pev­nej lin­ky, kto­koľ­vek sa do­vo­lá vám a ko­mu­koľ­vek sa do­vo­lá­te vy.

8. Okam­ži­té zria­de­nie z po­ho­dlia do­mo­va

Mo­der­ná pev­ná lin­ka sa dá ob­jed­nať cez inter­net, ne­mu­sí­te ni­kam cho­diť, všet­ko vy­ba­ví­te z obý­vač­ky ale­bo kan­ce­lá­rie a vo­lať mô­že­te už o pár mi­nút.

9. On­li­ne šta­tis­ti­ky a dopl­nko­vé služ­by ku všet­kým prog­ra­mom

V zá­kaz­níc­kej zó­ne mô­že­te sle­do­vať šta­tis­ti­ky va­šich ho­vo­rov, nas­ta­viť vý­šku bez­peč­nos­tné­ho li­mi­tu na va­še me­sač­né vý­dav­ky, pres­me­ro­vať ho­vo­ry na iné čís­lo ale­bo vy­uží­vať od­ka­zo­vú schrán­ku.

Zdroj: VM Te­le­com, www.vip­tel.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter