Implementáciu OPISU-u brzdí verejné obstarávanie

Im­ple­men­tá­ciu Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS) ne­ga­tív­ne ov­plyv­ňu­je ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie. Vy­hlá­sil to v rám­ci po­du­ja­tia Jar­ná ITA­PA 2015 ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Ria­dia­ce­ho or­gá­nu OPIS Pe­ter Kos­tol­ný. "Všet­ky os­tat­né as­pek­ty reali­zá­cie pro­jek­tov nám fun­gu­jú," do­dal. Kos­tol­ný tak pred­pok­la­dá mož­né ko­rek­cie. "Mu­sí­me si to veľ­mi ot­vo­re­ne po­ve­dať, za po­chy­be­nia vo ve­rej­ných ob­sta­rá­va­niach bu­de­me mať ko­rek­cie. Mož­no to bu­de ploš­ná ko­rek­cia, mož­no in­di­vi­duál­ne ko­rek­cie," poz­na­me­nal ge­ne­rál­ny ria­di­teľ. O ich mož­nej vý­ške je však pod­ľa ne­ho pred­čas­né ho­vo­riť.

K 21. má­ju toh­to ro­ka je kon­tra­ho­va­ných 115 % v rám­ci OPIS, čer­pa­nie pros­tried­kov je však na úrov­ni 71 %. "Tie­to hod­no­ty by sa ma­li po­ma­ly, ale is­to do kon­ca ro­ka vy­rov­ná­vať, to zna­me­ná, že kon­tra­ho­va­nie pôj­de do­le vzhľa­dom na ukon­čo­va­nie pro­jek­tov. Oča­ká­va­me v naj­bliž­šom ob­do­bí prud­ký ná­rast čer­pa­nia," pred­pok­la­dá Kos­tol­ný. Ukon­če­né sú za­tiaľ v rám­ci ope­rač­né­ho prog­ra­mu šty­ri pro­jek­ty.

Jed­nou z hlav­ných tém kon­fe­ren­cie Jar­ná ITA­PA 2015 bo­lo zhod­no­te­nie do­te­raj­šie­ho vý­vo­ja pro­jek­tov v rám­ci OPIS-u, ale aj zve­rej­ne­nie har­mo­nog­ra­mu za­vá­dzania slu­žieb, prí­pad­ne oča­ká­va­ných míľ­ni­kov do kon­ca toh­to ro­ka. Po­du­ja­tie sa tiež ve­no­va­lo jed­not­né­mu di­gi­tál­ne­mu tr­hu EÚ, na vy­tvo­re­nie kto­ré­ho je ne­vyh­nut­né od­strá­niť via­ce­ré pre­káž­ky. Pod­ľa ve­dú­ce­ho Za­stú­pe­nia Európ­skej ko­mi­sie v SR Du­ša­na Chre­ne­ka ide naj­mä o cez­hra­nič­né vy­uží­va­nie on­li­ne slu­žieb. Ako prib­lí­žil, v mi­nu­lom ro­ku na­ku­po­va­lo cez­hra­nič­ne to­var on­li­ne len 15 % oby­va­te­ľov EÚ, v rám­ci svo­jej kra­ji­ny to bo­lo 44 %.

"Len se­dem per­cent ma­lých a stred­ných pod­ni­kov pre­dá­va­lo svo­je to­va­ry či služ­by cez­hra­nič­ne," do­dal. Ak by ľu­dia moh­li vy­uží­vať všet­ky on­li­ne služ­by v ce­lej EÚ, moh­li by pod­ľa Chre­ne­ka roč­ne ušet­riť 11,7 mi­liar­dy eur. Ak by sa spo­loč­ný trh v spo­mí­na­nej ob­las­ti do­bu­do­val, tak EÚ pri­ne­sie roč­ne 415 mi­liárd eur.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter