Lenovo plánuje pohltiť divíziu herných notebookov MSI

Le­no­vo sa v po­ma­ly, ale is­to stá­va jed­ným z naj­výz­nam­nej­ších hrá­čov sve­ta in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. V dneš­nej do­be má tá­to čín­ska spo­loč­nosť zá­ujem o od­kú­pe­nie di­ví­zie her­ných no­te­boo­kov taiwan­skej fir­my MSI. Tie sa na­priek vy­ššej ce­ne te­šia čo­raz väč­šej ob­ľu­be.

Po tom, čo Le­no­vo v mi­nu­lom ro­ku od­kú­pi­lo server­ov­ú di­ví­ziu ame­ric­ké­ho IBM za 2,1 mi­liar­dy USD a vý­rob­cu mo­bil­ných te­le­fó­nov Mo­to­ro­la, sa v sú­čas­nos­ti chce stať pl­no­hod­not­ným vý­rob­com her­ných no­te­boo­kov a vy­do­byť si tak pres­tíž me­dzi hráč­mi.

Zís­ka­ním di­ví­zie MSI, kto­rá sa za­obe­rá prá­ve vý­ro­bou ta­ké­ho­to ty­pu pre­nos­ných po­čí­ta­čov, by si Le­no­vo po­sil­ni­lo ok­rem iné­ho aj po­diel na sve­to­vých tr­hoch. Za­tiaľ sa však ani jed­na z dot­knu­tých fi­riem k ak­vi­zí­cii ne­vy­jad­ri­la.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter