Zákaz používania smartfónov v školách zlepšuje výsledky študentov

V rám­ci štú­die, kto­rú us­ku­toč­ni­lo Cen­trum pre eko­no­mic­ký vý­kon pri Lon­dýn­skej ško­le eko­nó­mie, sa zis­ti­lo, že zá­kaz pou­ží­va­nia mo­bil­ných te­le­fó­nov po­čas vy­učo­va­nia ve­die k zlep­še­niu prie­mer­ných zná­mok žia­kov. Vý­raz­nej­ší vplyv mal iba úpl­ný zá­kaz no­se­nia te­le­fó­nov do škôl, prí­pad­ne ich od­ov­zdá­va­nie pred za­čiat­kom vy­učo­va­nia.

Štú­dia po­rov­ná­va­la šta­tis­tic­ké vý­sled­ky zo škôl v šty­roch veľ­kých an­glic­kých mes­tách pred za­ve­de­ním zá­ka­zu a po ňom. Ako hod­no­tia­ce kri­té­rium bo­lo zvo­le­né hod­no­te­nie v zá­ve­reč­ných roč­ných tes­toch šes­tnás­ťroč­ných štu­den­tov.

Úpl­ný zá­kaz te­le­fó­nov vie­dol k do­siah­nu­tiu priaz­ni­vej­šie­ho hod­no­te­nia v prie­me­re o 6,41 %. To­to zlep­še­nie sa však pre­ja­vi­lo prá­ve u slab­ších žia­kov, za­tiaľ čo vý­sled­ky ši­kov­nej­ších štu­den­tov ne­bo­li vý­raz­nej­šie ov­plyv­ne­né.

Tá­to štú­dia potvr­di­la sku­toč­nosť, že smar­tfó­ny roz­pty­ľu­jú štu­den­tov, čím pris­pie­va­jú k zhor­še­niu zná­mok naj­mä u tých slab­ších z nich.

Zdroj: the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter