Čína chce do rozvoja internetu investovať gigantických 182 miliárd USD

Čín­ska vlá­da do kon­ca ro­ka 2017 vy­na­lo­ží viac ako 182 mld. USD na pod­po­ru vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­ne­tu. Pe­king to­tiž chce eko­no­mi­ku kra­ji­ny preorien­to­vať tak, aby mo­to­rom jej ras­tu vo väč­šom roz­sa­hu bo­li služ­by. Čín­ska Štát­na ra­da uvied­la, že vlá­da in­ves­tu­je v tom­to ro­ku 430 mld. jüanov (CNY) na vý­stav­bu sie­tí a ďal­ších pri­naj­men­šom 700 mld. CNY prein­ves­tu­je po­čas nas­le­du­jú­cich dvoch ro­kov.

Cie­ľom čín­skej vlá­dy je urý­chliť roz­voj prís­tu­pu k ši­ro­ko­pás­mo­vé­mu inter­ne­tu pros­tred­níc­tvom op­tic­kých vlá­kien a roz­voj 4G mo­bil­ných sie­ti. Uvied­la to Štát­na ra­da na svo­jej inter­ne­to­vej strán­ke. Spo­loč­nosť Aka­mai pos­ky­tu­jú­ca služ­by cloud com­pu­tin­gu vo svo­jej sprá­ve s náz­vom Stav inter­ne­tu uvied­la, že Čí­na je v prie­mer­nej rých­los­ti pri­po­je­nia na inter­net až na 82. mies­te vo sve­te po Ma­laj­zii, Thaj­sku a Taiwane. 

Pod­ľa čín­ske­ho pre­mié­ra Li Kche-čchian­ga je inter­net dô­le­ži­tým ka­ta­ly­zá­to­rom pre ta­ký po­sun eko­no­mi­ky, aby sa sús­tre­di­la na služ­by. Na tom­to roz­vo­ji sa chcú po­die­ľať aj tra­ja čín­ski štát­ni mo­bil­ní ope­rá­to­ri. Fir­my Chi­na Mo­bi­le, Chi­na Uni­com a Chi­na Te­le­com mi­nu­lý týž­deň uvied­li, že v tom­to ro­ku zní­žia ce­ny mo­bil­né­ho pre­no­su dát a zrý­chlia ich pre­nos.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter