ASBIS, eD system a traja ďalší distribútori dostali pokutu 4,28 mil. eur

Proti­mo­no­pol­ný úrad SR (PMÚ) ude­lil pia­tim IT dis­tri­bú­to­rom po­ku­tu vo vý­ške 4,28 mil. eur. Po­ku­tu dos­ta­li spo­loč­nos­ti AS­BIS SK, eD sys­tem Slo­va­kia, ABC Da­ta, AT Com­pu­ter a SWS Dis­tri­bu­tion za uzat­vo­re­nie kar­te­lo­vej do­ho­dy. "Iš­lo o ťaž­ký kar­tel," po­ve­dal na utor­ňaj­šej tla­čo­vej be­se­de pod­pred­se­da PMÚ Ra­dos­lav Tóth.

Spo­mí­na­ní IT dis­tri­bú­to­ri sa ma­li pod­ľa zis­te­ní PMÚ do­hod­núť na za­ve­de­ní ma­ni­pu­lač­né­ho pop­lat­ku vo vý­ške jed­né­ho eura. Ten­to pop­la­tok mal byť úč­to­va­ný na kaž­dej fak­tú­re vy­sta­ve­nej zá­kaz­ní­kom za do­da­nie to­va­ru. "Za­ve­de­nie pop­lat­ku bo­lo pod­mie­ňo­va­né je­ho za­ve­de­ním u všet­kých zú­čas­tne­ných na do­ho­de. Pred­me­tom do­ho­dy bol aj ter­mín za­ve­de­nia ma­ni­pu­lač­né­ho pop­lat­ku, kto­rý bol sta­no­ve­ný u kaž­dé­ho pod­ni­ka­te­ľa na iný deň tak, aby nev­zbu­di­li po­doz­re­nie, že doš­lo k uzat­vo­re­niu kar­te­lu," do­dal Tóth.

Fir­my ma­li uzat­vo­riť kar­te­lo­vú do­ho­du na stret­nu­tí na Srí Lan­ke vo feb­ruári 2013. "Reali­zá­ciu do­ho­dy účas­tní­ci ko­na­nia me­dzi se­bou mo­ni­to­ro­va­li. Zo zís­ka­ných dô­ka­zov tiež vy­ply­nu­lo, že pod­ni­ka­te­lia si bo­li ve­do­mí proti­práv­nos­ti svoj­ho pos­tu­pu, kto­rý sa sna­ži­li za­ta­jiť. Na­priek to­mu, že ne­doš­lo k do­jed­na­niu ko­neč­nej ce­ny to­va­ru res­pek­tí­ve služ­by, ale iba k do­jed­na­niu ad­mi­nis­tra­tív­ne­ho ma­ni­pu­lač­né­ho pop­lat­ku, v ko­neč­nom dôs­led­ku to ov­plyv­ňo­va­lo ce­nu pos­ky­to­va­nej služ­by," kon­šta­to­val Tóth.

Spo­loč­nosť AS­BIS SK dos­ta­la od PMÚ po­ku­tu vo vý­ške viac ako 2 mil. eur, eD sys­tem Slo­va­kia 1,25 mil. eur, ABC Da­ta 246 ti­síc eur, AT Com­pu­ter 583 ti­síc eur a SWS Dis­tri­bu­tion 143 ti­síc eur. Roz­hod­nu­tie úra­du už na­do­bud­lo prá­vop­lat­nosť.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter