Poznáme najlepších blogerov na Slovensku

Slo­ven­sko poz­ná naj­lep­ších blo­ge­rov v kra­ji­ne. Vy­hlá­se­nie ofi­ciál­nych vý­sled­kov ce­lo­ná­rod­nej sú­ťa­že Blo­ger ro­ka 2014 sa us­ku­toč­ni­lo 14. má­ja v ho­te­li AR­CA­DIA Bra­tis­la­va*****. Po­čas ga­la­ve­če­ra bo­li ude­le­né ti­tu­ly BLO­GER RO­KA 2014 v ôs­mich ka­te­gó­riách. Or­ga­ni­zá­to­rom sú­ťa­že je PR agen­tú­ra ME­DIA IN.

Do pro­jek­tu Blo­ger ro­ka, kto­rý na Slo­ven­sku od­štar­to­val 1. mar­ca 2015, sa prih­lá­si­lo viac ako 800 blo­ge­rov, ale len 510 blo­ge­rov z nich spl­ni­lo pod­mien­ky sú­ťa­že a pos­tú­pi­li do se­mi­fi­ná­le, kde ma­la ši­ro­ká ve­rej­nosť pros­tred­níc­tvom strán­ky www.blo­gerro­ka.sk mož­nosť za nich za­hla­so­vať a po­su­núť ich ďa­lej do fi­ná­le. Fi­ná­le pre­beh­lo od 20. ap­rí­la do 10. má­ja a po­čas toh­to ob­do­bia od­bor­ná po­ro­ta hod­no­ti­la 40 blo­gov, t. j. 5 blo­gov z kaž­dej sú­ťaž­nej ka­te­gó­rie, kto­ré zís­ka­li naj­vyš­ší po­čet zís­ka­ných hla­sov.

„Pr­vý roč­ník ce­lo­ná­rod­nej sú­ťa­že BLO­GER RO­KA 2014 spl­nil všet­ky na­še oča­ká­va­nia. Do pro­jek­tu sa za­po­ji­li blo­ge­ri zo všet­kých re­gió­nov Slo­ven­ska a ta­kis­to z Čes­kej re­pub­li­ky, USA, Veľ­kej Bri­tá­nie či Ra­kús­ka, kde slo­ven­skí blo­ge­ri mo­men­tál­ne pô­so­bia. Je to vý­ni­moč­ná uda­losť na po­li me­diál­nej ko­mu­ni­ká­cie, kto­rá si za­slú­ži vý­ni­moč­nú po­zor­nosť. Po­da­ri­lo sa nám nie­len zma­po­vať vý­kon blo­ge­rov, ale i vy­tvo­riť ich je­di­neč­nú plat­for­mu a pre­zen­to­vať ši­ro­ké spek­trum blo­ger­ských prís­pev­kov v ka­te­gó­riách: Ces­to­va­nie, Gas­tro­nó­mia, Eko­no­mi­ka, Spo­loč­nosť & biz­nis, In­for­mač­né tech­no­ló­gie & ino­vá­cie, Krá­sa & zdra­vý ži­vot­ný št­ýl, Mó­da, Ži­vot, ume­nie & kul­tú­ra a Naj­lep­ší blo­ger­ský prís­pe­vok 2014," uvied­la Zu­za­na La­co­vá z PR agen­tú­ry ME­DIA IN, or­ga­ni­zá­to­ra sú­ťa­že BLO­GER RO­KA 2014.

Kto sa stal ví­ťa­zom jed­not­li­vých ka­te­gó­rií?

Sláv­nos­tné od­ov­zdá­va­nie cien sa us­ku­toč­ni­lo za prí­tom­nos­ti viac ako 90 hos­tí a mé­dií dňa 14. má­ja 2015 v štý­lo­vom bou­tique ho­te­li AR­CA­DIA Bra­tis­la­va*****. Ga­la­ve­če­rom spre­vá­dza­la hos­tí Kris­tí­na Far­ka­šo­vá, kto­rá sa ako jed­na fi­na­lis­tov pos­ta­vi­la na 2. stu­peň ví­ťa­zov v ka­te­gó­rii Ži­vot, ume­nie & kul­tú­ra. Sláv­nos­tné ude­ľo­va­nie cien bo­lo mož­né sle­do­vať na­ži­vo pros­tred­níc­tvom Fa­ce­book Li­ve Chat.

  • Ces­to­va­nie - spo­me­dzi no­mi­no­va­ných 47 blo­gov sa ví­ťa­zom stal blog Pho­to and Tra­ve­ling, kto­rý zís­kal od od­bor­nej po­ro­ty 273 bo­dov.
  • Eko­no­mi­ka, spo­loč­nosť a biz­nis -ví­ťa­zom sa stal spo­me­dzi 36 no­mi­ná­cií blog­Hľa­da­či pok­la­dov, kto­rý zís­kal 275 bo­dov.
  • Gas­tro­nó­mia - za­ují­ma­vé je, že tá­to ka­te­gó­ria sa za­ra­di­la na pr­vé mies­to v poč­te zís­ka­ných laj­kov. Ví­ťa­zom sa stal blog Te­ra­pia jed­lom, kto­rý zís­kal 347 bo­dov.
  • In­for­mač­né tech­no­ló­gie & ino­vá­cie - no­mi­no­va­ných bo­lo 25 blo­gov. Ví­ťa­zom sa stal blog Be vi­sib­le, kto­rý zís­kal 314 bo­dov.
  • Krá­sa & zdra­vý ži­vot­ný št­ýl -ví­ťa­zom sa stal blog Aka­dé­mia krá­sy, kto­rý zís­kal 319 bo­dov.
  • Mó­da - no­mi­no­va­ných bo­lo 84 blo­gov. Ví­ťa­zom sa stal blog LAP­KINN, kto­rý zís­kal 320 bo­dov.
  • Ži­vot, ume­nie & kul­tú­ra -do ka­te­gó­rie sa no­mi­no­va­lo 87 blo­gov. Ví­ťa­zom sa stal blog Li­fe­Re­set, kto­rý zís­kal 306 bo­dov.
  • Špe­ciál­na ka­te­gó­ria pod náz­vom Naj­lep­ší blo­ger­ský prís­pe­vok 2014 -do ka­te­gó­rie sa no­mi­no­va­lo 34 blo­gov. Ví­ťa­zom sa stal blog Nez­ná­ma Uk­ra­ji­na: re­por­táž pí­sa­ná pod ši­be­ni­cou, kto­rý zís­kal 79 bo­dov (max. po­čet je 100 bo­dov).


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter