Slovenskí študenti skončili tretí v celosvetovom finále FIRST LEGO League v USA

Tre­tie mies­to na FIRST LE­GO Lea­gue World Fes­ti­val 2015 v ame­ric­kom St. Louise. Štu­den­ti z tí­mu Ta­len­tum­SAP ho vy­bo­jo­va­li vo fi­ná­le ro­bo­tic­kej sú­ťa­že, v kto­rej sa stret­lo 105 druž­stiev - tie naj­lep­šie spo­me­dzi 27-ti­síc tí­mov z 80 kra­jín. Mla­dí Ko­ši­ča­nia us­pe­li vďa­ka svoj­mu pro­jek­tu, v kto­rom vy­vi­nu­li šermiarsky nás­troj na de­te­ko­va­nie správ­ne­ho vy­kro­če­nia no­hy. Ten spo­lu s in­te­li­gen­tným ter­čom vy­hod­no­tí nie­len reakč­ný čas vý­pa­du, ale aj správ­ne bod­nu­tie.

TalentumSAP2.JPG

Sú­ťaž pre­bie­ha­la v šty­roch ka­te­gó­riách - Ro­bot Ga­me, Ro­bot De­sign, Team Work a Pro­ject. Ta­len­tum­SAP pos­tú­pil do ce­los­ve­to­vé­ho fi­ná­le s ro­bo­tom zo sta­veb­ni­ce Le­go Min­dstorms, kto­rý mu­sel zvlád­nuť pred­pí­sa­ný úlo­hy na te­rén­nom sto­le. Aj v tej­to ka­te­gó­rii zís­ka­li uz­na­nie od­bor­nej po­ro­ty, kto­rá ok­rem iné­ho vy­zdvih­la exce­len­tnú stra­té­giu pri zos­tro­je­ní ro­bo­ta a ne­zá­vis­losť tí­mu. „Ta­ké­to pod­rob­né hod­no­te­nie sme do­po­siaľ nik­de ne­dos­ta­li, veľ­mi to po­mô­že po­čas príp­rav na ďal­šie sú­ťa­že," vy­svet­li­la men­tor­ka druž­stva An­ge­li­ka Ha­nes­zo­vá. Tá do­vied­la chlap­cov do St. Louise cez vý­hru v re­gio­nál­nom ko­le v Deb­re­cí­ne, pria­mu no­mi­ná­ciu zís­ka­li vďa­ka štvr­té­mu mies­tu v stre­doeuróp­skom fi­ná­le v Mní­cho­ve.

TalentumSAP3.JPG

Na FIRST LE­GO Lea­gue World Fes­ti­val 2015 sa zú­čas­tni­lo 50 tí­mov zo Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých a ďal­ších 55 druž­stiev z Euró­py, Ázie, Juž­nej Ame­ri­ky, Aus­trá­lie a Juž­nej Af­ri­ky. Člen­mi Ta­len­tum­SAP sú: Oli­ver Da­vit­ko, Zol­tán Ha­nesz, Ju­raj Mič­ko, Ben­dek Ku­ko­ri­cás, Ján Lu­by, Maxi Pán­dy, Mi­chal Pán­dy, Zol­tán Szi­tás, Ádám Ur­bán a Os­zkár Ur­bán.

TalentumSAP1.JPG

Pre viac in­for­má­cií nav­štív­te web strán­ku sú­ťa­že First Le­go Lea­gue. Bliž­šie in­for­má­cie o tí­me náj­de­te na ad­re­se www.ta­len­tum.net.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter