MS: Spustili pilotnú prevádzku elektronickej Zbierky zákonov

Mi­nis­ter­stvo spra­vod­li­vos­ti spus­ti­lo pi­lot­nú pre­vádz­ku elek­tro­nic­kej Zbier­ky zá­ko­nov. Je sú­čas­ťou no­vé­ho práv­ne­ho a in­for­mač­né­ho por­tá­lu www.slov-lex.sk. Od za­čiat­ku bu­dú­ce­ho ro­ka, keď by mal vstú­piť do plat­nos­ti no­vý Zá­kon o tvor­be práv­nych pred­pi­sov a o Zbier­ke zá­ko­nov SR, by mal byť ob­sah elek­tro­nic­kej zbier­ky ofi­ciál­ne zá­väz­ný a rov­no­cen­ný s pa­pie­ro­vou Zbier­kou zá­ko­nov.

Na pro­jek­te elek­tro­nic­kej zbier­ky za­mes­tnan­ci mi­nis­ter­stva pra­cu­jú už tri ro­ky. Do po­ža­do­va­nej elek­tro­nic­kej po­do­by za ten čas da­li 23-ti­síc práv­nych pred­pi­sov, čo pred­sta­vu­je de­siat­ky ti­síc pa­rag­ra­fov, in­for­mo­va­lo mi­nis­ter­stvo. Nák­la­dy na pro­jekt sú 9 mi­lió­nov eur, hra­de­né sú z Ope­rač­né­ho prog­ra­mu in­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti.

No­vá elek­tro­nic­ká Zbier­ka zá­ko­nov po­nú­ka kon­so­li­do­va­né zne­nie zá­ko­nov, to zna­me­ná zá­kon aj so za­pra­co­va­ním prís­luš­ných no­viel. Do­te­raz kom­plet­né no­ve­li­zo­va­né zne­nia zá­ko­nov po­nú­ka­li súk­rom­né zbier­ky aj por­tál re­zor­tu spra­vod­li­vos­ti. "Vďa­ka prep­ra­co­va­né­mu sys­té­mu ve­ri­fi­ká­cie sme do­siah­li om­no­ho vy­ššiu spo­ľah­li­vosť dát," zdô­raz­ni­la ho­vor­ky­ňa mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti Alexan­dra Do­ne­vo­vá. Do­da­la, že ve­rej­nosť mô­že por­tál vy­uží­vať aj v pi­lot­nej pre­vádz­ke, te­da eš­te pred­tým, ako bu­de elek­tro­nic­ká ver­zia zá­väz­ná.

Elek­tro­nic­ká zbier­ka by ma­la po­môcť pred­chá­dzať chy­bám v le­gis­la­tí­ve. Zá­ro­veň by­ma­la zna­me­nať jed­no­duch­šiu, dos­tup­nej­šiu a efek­tív­nej­šiu prá­cu so zá­kon­mi. Ve­rej­nos­ti by ma­la po­núk­nuť od­po­veď na otáz­ku, aký zá­kon je v da­nom mo­men­te plat­ný a pre od­bor­ní­kov bu­de po­nú­kať aj ce­lú his­tó­riu zá­ko­na. Elek­tro­nic­ká zbier­ka bu­de mies­tom, kde ob­čan náj­de ce­lú le­gis­la­tí­vu vrá­ta­ne vy­hlá­šok a vý­no­sov. Do bu­dúc­nos­ti sa po­čí­ta s tým, že by v nej bol zve­rej­ňo­va­ný ob­chod­ný ves­tník, ale aj zá­väz­né na­ria­de­nia miest a ob­cí. 

Sú­čas­ťou por­tá­lu slov-lex je aj sys­tém pre tvor­bu práv­nych pred­pi­sov a sle­do­va­nie le­gis­la­tív­ne­ho pro­ce­su (eLe­gis­la­ti­va). Ten by mal umož­niť väč­šie za­po­je­nie ve­rej­nos­ti do tvor­by práv­nych pred­pi­sov. Po no­vom by ma­la mať ve­rej­nosť mož­nosť pri­po­mien­ko­vať aj pos­la­nec­ké návr­hy.

No­vý zá­kon up­ra­vu­jú­ci tie­to zme­ny je už v pri­po­mien­ko­vom ko­na­ní. Ak zís­ka dos­ta­toč­nú pod­po­ru, nah­ra­dí pr­vý zá­kon Slo­ven­skej re­pub­li­ky Zá­kon o Zbier­ke zá­ko­nov z ro­ku 1993.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter