Česká pošta doručí dokument PDF odoslaný z počítača ako papierový list

Čes­ká súk­rom­ná spo­loč­nosť ČP Cloud, a. s., v spo­lup­rá­ci s Čes­kou poš­tou sprís­tup­ni­la no­vú služ­bu s náz­vom ČP Cloud. Umož­ní od­os­lať pa­pie­ro­vý list pria­mo z po­čí­ta­ča. Pou­ží­va­teľ služ­by od­oš­le list elek­tro­nic­ky vo for­má­te PDF a Čes­ká poš­ta ho do­ru­čí prí­jem­co­vi vy­tla­če­ný v pa­pie­ro­vej obál­ke.

Služ­ba je ur­če­ná pre jed­not­liv­cov, živ­nos­tní­kov i fir­my a dos­tup­ná je na webe www.cpcloud.cz. Bez pred­plat­né­ho vy­jde ce­na od­os­la­nia jed­né­ho oby­čaj­né­ho lis­tu na 22,19 Kč. Roč­ný pau­šál pre veľ­ké fir­my od­osie­la­jú­ce viac ako 500 lis­tov me­sač­ne sto­jí 19 999 Kč (bez DPH). Ce­na za­hŕňa pa­pier, tlač, obál­ku a od­os­la­nie.

Lis­ty mô­žu mať 8 obojstran­ne pot­la­če­ných strán. Po­sie­lať sa da­jú aj do­po­ru­če­né lis­ty, v ta­kom prí­pa­de mož­no zá­siel­ku sle­do­vať a o jej do­ru­če­ní sa ne­chať in­for­mo­vať pros­tred­níc­tvom SMS. Zá­siel­ky po­da­né cez ČP Cloud sú spra­co­va­né do dru­hé­ho dňa a od­os­la­né do šty­roch pra­cov­ných dní.

Zdroj: zi­ve.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter