Pozrite sa na to, ako sa vyvíjali logá známych spoločností v priebehu rokov

Lo­go pat­rí me­dzi naj­dô­le­ži­tej­šie pr­vky rep­re­zen­tu­jú­ce kaž­dú spo­loč­nosť. Na to, aby bo­lo ve­ľav­rav­né, mo­der­né a za­ují­ma­vé, je ne­raz ne­vyh­nut­ný je­ho re­di­zajn. Poz­ri­te sa sa­mi, akým spô­so­bom sa me­nil vi­zuál log zná­mych fi­riem v prie­be­hu nie­koľ­kých ro­kov.

LG

Pô­vod­ný ná­zov fir­my bol Gol­dStar. Po 39 ro­koch sa spo­loč­nosť v ro­ku 1997 pre­me­no­va­la na LG. Od to­ho sa od­ví­ja­lo aj lo­go. Drob­nou zme­nou preš­lo na­pos­le­dy po­čas mi­nu­lé­ho ro­ka.

LG.png

App­le

Ori­gi­nál­ne lo­go spo­loč­nos­ti App­le z ro­ku 1976 zob­ra­zo­va­lo Isaa­ca Newto­na se­dia­ce­ho pod jab­lo­ňou. Newto­na prá­ve jabl­ko in­špi­ro­va­lo na us­ku­toč­ne­nie je­ho naj­väč­ších ob­ja­vov. Pre­to o rok nes­kôr preš­la spo­loč­nosť na jed­no­duch­šiu ver­ziu v po­do­be nah­ryz­nu­té­ho jabl­ka. Od­hliad­nuc od zme­ny far­by, lo­go os­ta­lo rov­na­ké až dod­nes.

Apple.png

So­ny

Od ro­ku 1957 sa lo­go spo­loč­nos­ti nez­me­ni­lo. Dov­te­dy ním bol čer­ve­ný obdĺžnik s ná­pi­som vnút­ri.

Sony.png

Mic­ro­soft

Lo­go Mic­ro­sof­tu preš­lo po­čet­ný­mi zme­na­mi naj­mä v prie­be­hu 70. a 80. ro­kov. V ro­ku 2012 sa zme­ni­lo na­pos­le­dy, a to pri príl­eži­tos­ti vy­da­nia no­vé­ho Win­dows 8.

Microsoft.jpg

Goog­le

Ani Goog­le v strie­da­ní log ne­zaos­tá­val. Za re­la­tív­ne krát­ky čas vy­strie­dal nie­koľ­ko vi­zuá­lov, ale s men­ší­mi ob­me­na­mi. Lo­go sa to­tiž sna­žil v prie­be­hu ro­kov čo naj­viac zjed­no­du­šiť.

Google.png

Fi­re­fox

Vy­hľa­dá­vač Fi­re­fox me­nil svo­je lo­go len ne­patr­ne.

Firefox_copy.jpg

Sam­sung

Sku­toč­nosť, že ide o ju­ho­kó­rej­skú spo­loč­nosť, bo­lo vi­dieť na pr­vý poh­ľad z pô­vod­né­ho lo­ga. Až po 30 ro­koch sa na lo­gu ob­ja­vil ná­zov spo­loč­nos­ti pí­sa­ný la­tin­kou. V ro­koch 1980 - 1992 pou­ží­va­la spo­loč­nosť do­kon­ca dve lo­gá.

Samsung.png

No­kia

Lo­gá spo­loč­nos­ti No­kia preš­li vý­raz­ný­mi zme­na­mi. Z to­ho pô­vod­né­ho si No­kia vô­bec nič ne­po­ne­cha­la.

Nokia.png

Mo­to­ro­la

Po­dob­ne ako v prí­pa­de So­ny aj tu sa ori­gi­nál­ny vi­zuál lo­ga vý­raz­ne lí­šil od to­ho ak­tuál­ne­ho.

Motorola.png

HTC

Fir­ma HTC pre­me­ni­la svo­je lo­go len trik­rát.

HTC.png

Ca­non

Tak ako LG aj Ca­non vo svo­jich za­čiat­koch pô­so­bil pod úpl­ne iným me­nom. Ver­zia lo­ga z ro­ku 1956 ma­la naj­bliž­šie k tej sú­čas­nej.

Canon.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter