Čínski výrobcovia smart hodiniek konkurujú Applu nízkou cenou

App­le Watch sa dos­tá­va do pre­da­ja v tých­to dňoch, no čín­ske to­vár­ne už na veľ­kú ra­dosť mies­tnych spot­re­bi­te­ľov chrlia ich lac­nej­šie al­ter­na­tí­vy. App­le je v Čí­ne ús­peš­ný a ana­ly­ti­ci oča­ká­va­jú, že je­ho smart watch sa sta­ne hi­tom, ale je­ho ce­na sa za­čí­na na 2588 jüanoch (400 USD), pri­čom čín­ske al­ter­na­tí­vy sto­ja len šes­ti­nu to­ho.

„Náš pro­dukt má všet­ky fun­kcie App­le Watch, v nie­čom ho do­kon­ca pre­ko­ná­va," tvr­dí Zheng Yi, za­kla­da­teľ fir­my Shen­zhen YQT Elec­tro­nics vy­rá­ba­jú­cej in­te­li­gen­tné ho­din­ky umož­ňu­jú­ce te­le­fo­no­va­nie, sur­fo­va­nie po inter­ne­te a preh­rá­va­nie vi­deí. Asi stov­ka za­mes­tnan­cov fab­ri­ky mô­že kaž­dý deň vy­ro­biť 2000 in­te­li­gen­tných ho­di­niek, pri­čom fir­ma ich pre­dá viac ako 50 000 ku­sov me­sač­ne.

Čín­ske na­po­do­be­ni­ny ma­jú po­dob­ný do­ty­ko­vý dis­plej a iko­ny ozna­ču­jú­ce fun­kcie e-mai­lu a te­le­fó­nu a dos­lo­va za­pla­vi­li vý­kla­dy čín­skych ob­cho­dov s elek­tro­ni­kou v Šen­če­ne. Svo­ji­mi fun­kcia­mi sa však lí­šia od pro­duk­tu App­lu - väč­ši­na z nich pou­ží­va SIM kar­tu a v pod­sta­te fun­gu­jú ako te­le­fó­ny, za­tiaľ čo mno­ho fun­kcií App­le Watch je zá­vis­lých od iP­ho­nu.

Mies­tni vý­rob­co­via sa do­kon­ca spá­ja­jú, aby in­ves­to­va­li do spo­loč­nej vý­rob­nej lin­ky v úsi­lí o vy­ššiu kva­li­tu svo­jich vý­rob­kov. Za­mes­tná­va­jú pre­važ­ne mla­dých ľu­dí vo ve­ku 16 až 30 ro­kov. Ich mzda je oko­lo 4000 jüanov me­sač­ne a pra­cu­jú 12 ho­dín den­ne a 6 dní v týž­dni. Ces­ta pro­duk­tu od ná­pa­du cez pries­kum tr­hu, di­zaj­no­va­nie až po vý­ro­bu tr­vá šesť me­sia­cov.

Zdroj: sg.news.yahoo.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter