EÚ chce, aby sa Skype, WhatsApp a spol. riadili podľa rovnakých pravidiel ako operátori

Pod­ľa unik­nu­tých in­for­má­cií chce Európ­ska únia prep­ra­co­vať pra­vid­lá na pre­vádz­ko­va­nie slu­žieb mo­bil­ných ope­rá­to­rov. Zdá sa, že Európ­ska ko­mi­sia bu­de brať do úva­hy kon­ku­ren­ciu zo stra­ny slu­žieb, ako je What­sApp, Sky­pe a ďal­šie.

Európ­ske re­gu­lač­né or­gá­ny v sú­čas­nos­ti pra­cu­jú na zlep­šo­va­ní po­čet­ných zá­ko­nov a pred­pi­sov tý­ka­jú­cich sa te­le­ko­mu­ni­ká­cií, prís­tu­pu k inter­ne­tu a jed­not­né­ho di­gi­tál­ne­ho tr­hu v rám­ci Európ­skej únie. Ho­ci väč­ši­na tých­to prác sa us­ku­toč­ňu­je v zá­ku­li­sí, agen­tú­re Reu­ters sa po­da­ri­lo na­hliad­nuť do ak­tuál­ne­ho návr­hu no­vé­ho na­ria­de­nia.

V unik­nu­tých do­ku­men­toch dá­va Ko­mi­sia naj­avo, že bu­de brať do úva­hy kon­ku­ren­tov tra­dič­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ných spo­loč­nos­tí, ako sú Sky­pe, What­sApp a ďal­šie služ­by, kto­ré sa ne­ria­dia rov­na­ký­mi pra­vid­la­mi ako te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri.

Ope­rá­to­ri už ve­ľa ro­kov tvr­dia, že ta­ká­to kon­ku­ren­cia je nes­pra­vod­li­vá a od­rá­dza ich od in­ves­to­va­nia do no­vej infra­štruk­tú­ry. Ta­ké­to služ­by to­tiž zís­ka­va­jú pros­pech bez akých­koľ­vek nák­la­dov.

Prá­ve Sky­pe a What­sApp sú ukáž­ko­vé prík­la­dy slu­žieb VoIP, kto­ré na­rú­ša­jú trh tra­dič­ných ope­rá­to­rov, ale neh­ra­jú pod­ľa rov­na­kých pra­vi­diel. Ne­mu­sia to­tiž nap­rík­lad po­nú­kať vo­la­nia za ur­če­né sadz­by a po­vin­ne pos­ky­to­vať pre pou­ží­va­te­ľov bez­plat­né ties­ňo­vé vo­la­nia.

No­vé pra­vid­lá by sa ma­li za­čať up­lat­ňo­vať v bu­dú­com ro­ku a ma­li by za­viesť na trh spra­vod­li­vej­ší sys­tém. Os­tá­va len dú­fať, že zme­ny, kto­ré ma­jú mo­ti­vo­vať te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov, ne­bu­dú zá­ro­veň poš­ko­dzo­vať bež­ných ob­ča­nov.

Zdroj: neowin.net


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter