Richard Marko z ESETu je najrešpektovanejším generálnym riaditeľom v SR

Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ slo­ven­skej bez­peč­nos­tnej spo­loč­nos­ti ESET Ri­chard Mar­ko sa stal naj­reš­pek­to­va­nej­ším ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom. O tom­to ti­tu­le roz­hod­lo 121 slo­ven­ských biz­ni­so­vých líd­rov, kto­rí sa zú­čas­tni­li v Slo­ven­skom CEO pries­ku­me 2015, kto­rý or­ga­ni­zo­va­la po­ra­den­ská spo­loč­nosť PwC a ma­ga­zín For­bes. Biz­ni­so­ví líd­ri ma­li uviesť me­no to­ho ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa, kto­ré­ho reš­pek­tu­jú a vá­žia si ho za to, ako svo­ju fir­mu ve­die, aké ús­pe­chy do­sia­hol, ako aj za je­ho osob­nos­tné kva­li­ty.

„Oce­ne­nie The Most Res­pec­ted CEO je veľ­mi je­di­neč­né, pre­to­že ide o 'peer-to-peer' uz­na­nie a za­pô­so­biť na ria­di­te­ľov je ťaž­ké. Tak­že byť vy­bra­ný líd­ra­mi biz­ni­su ako ten naj­reš­pek­to­va­nej­ší CEO na Slo­ven­sku je ob­rov­ský, bez­kon­ku­renč­ný ús­pech," vra­ví Todd Brad­shaw, Coun­try Ma­na­ging Par­tner PwC na Slo­ven­sku.

ESET_Richard_Marko.jpg

Ri­chard Mar­ko je ab­sol­ven­tom Fa­kul­ty vý­poč­to­vej tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky FEI STU v Ko­ši­ciach, kde pro­mo­val s čer­ve­ným di­plo­mom a ce­nou rek­to­ra nie­len za vy­ni­ka­jú­ce štu­dij­né vý­sled­ky, ale aj vý­ni­moč­nú di­plo­mo­vú prá­cu. Je prog­ra­má­tor­ským spo­luauto­rom tzv. pok­ro­či­lej heu­ris­ti­ky, kto­rá v ro­ku 2002 zna­me­na­la tech­no­lo­gic­ký zlom v de­tek­cii škod­li­vé­ho kó­du. Prá­ve vďa­ka pok­ro­či­lej heu­ris­ti­ke pat­rí ESET me­dzi glo­bál­nych líd­rov v di­gi­tál­nej ochra­ne. Ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom spo­loč­nos­ti ESET je od ro­ku 2011, v tom is­tom ro­ku sa stal slo­ven­skou IT osob­nos­ťou ro­ka.

„Oce­ne­nie, kto­ré vy­šlo z hla­so­va­nia mo­jich ko­le­gov z vý­znam­ných slo­ven­ských fi­riem, si veľ­mi vá­žim. Od­zr­kad­ľu­je tí­mo­vú prá­cu ce­lej fir­my ESET. Bu­de­me sa sna­žiť udr­žať si tú­to dô­ve­ru aj na­ďa­lej," ho­vo­rí Mar­ko.

Ce­na bo­la ude­le­ná po tre­tík­rát. Ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka oce­ne­nia bol v ro­ku 2013 Vla­di­mír So­ták, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ a pred­se­da pred­sta­ven­stva Že­le­ziar­ní Pod­bre­zo­vá. V ro­ku 2014 ho nas­le­do­val Igor Vi­da, pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Tat­ra ban­ky.

Ví­ťaz bol vy­hlá­se­ný na dis­kus­nom fó­re CEO, kto­ré sa ko­na­lo 15. ap­rí­la 2015. Na fó­re dis­ku­to­va­li líd­ri biz­ni­su o ak­tuál­nych té­mach, kto­ré vy­plý­va­jú z hlav­ných zis­te­ní slo­ven­ské­ho pries­ku­mu PwC, a de­li­li sa o svo­je ná­zo­ry a skú­se­nos­ti s pod­ni­ka­ním na Slo­ven­sku.

Viac in­for­má­cií o Slo­ven­skom CEO pries­ku­me 2015 náj­de­te na www.pwc.com/sk/ceo-pries­kum

Zdroj: ESET


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter