Osem tipov, ako prežiť prácu v open office

Open of­fi­ce sa stá­va čo­raz viac tren­dom v spo­loč­nos­tiach. Ne­je­den za­mes­tna­nec si však na ne­dos­ta­tok súk­ro­mia, sťa­že­nú mož­nosť sús­tre­diť sa a vša­dep­rí­tom­ný hluk jed­no­du­cho ne­vie zvyk­núť. Nas­le­du­jú­cich osem ti­pov vám po­ra­dí, ako zvlád­nuť prá­cu aj v ta­kom­to pra­cov­nom pries­to­re.

1. Vy­uži­te súk­ro­mie v kon­fe­ren­čných mies­tnos­tiach

Ak má­te prob­lém te­le­fo­no­vať s ve­do­mím, že vás po­čú­va­jú všet­ci ko­le­go­via v kan­ce­lá­rii, choď­te do práz­dnej kon­fe­ren­čnej mies­tnos­ti. Zrej­me tam ne­bu­de­te môcť chodie­vať za­kaž­dým, ale v ne­vyh­nut­ných prí­pa­doch je to dob­ré rie­še­nie.

2. Sprá­vaj­te sa k svo­jim ko­le­gom tak, ako chce­te, aby sa sprá­va­li oni k vám

Zá­kla­dom dob­rých vzťa­hov me­dzi ko­le­ga­mi pra­cu­jú­ci­mi v open of­fi­ce je oh­ľa­dupl­nosť. Príl­iš hlas­né te­le­fo­no­va­nie, prí­pad­ne jed­lo za­vá­ňa­jú­ce vša­de na­vô­kol nie sú tie naj­vhod­nej­šie voľ­by.

3. Ne­na­rú­šaj­te pries­tor svoj­ho su­se­da

V ot­vo­re­ných kan­ce­lá­riách je tak­mer ne­vyh­nut­né reš­pek­to­vať pries­tor ko­le­gu po svo­jom bo­ku. Ok­rem to­ho, že by ste sa ne­ma­li pri­veľ­mi roz­ťa­ho­vať, ne­ma­li by ste to pre­há­ňať ani s hud­bou. Naj­mä v tých prí­pa­doch, ak vie­te, že ko­le­go­vi hud­ba pre­ká­ža a ru­ší ho pri prá­ci.

4. Ko­mu­ni­kuj­te ot­vo­re­ne

Ak vám nie­čo na ko­na­ní ko­le­gov pre­ká­ža, snaž­te sa im to vy­svet­liť di­plo­ma­tic­ky a hľa­daj­te spo­loč­nú reč. Open of­fi­ce je kan­ce­lá­ria vás všet­kých.

5. Pou­ží­vaj­te slú­chad­lá

Slú­chad­lá sú naj­lep­ší pros­trie­dok, ako za­brá­niť zby­toč­né­mu roz­pty­ľo­va­niu se­ba i os­tat­ných.

6. Buď­te tr­pez­li­ví

Open of­fi­ce nie je pre kaž­dé­ho. Buď­te však tr­pez­li­ví a hľa­daj­te spô­sob, ako v ta­kom­to ruš­nom pros­tre­dí bu­de­te fun­go­vať čo naj­lep­šie a naj­efek­tív­nej­šie. Mož­no­že zis­tí­te, že tí­mo­vý duch v open of­fi­ce bu­de pre vás prí­no­som.

7. Nes­ťa­žuj­te sa svoj­mu šé­fo­vi

Vedz­te, že váš šéf nez­me­ní ce­lú štruk­tú­ru pre va­še ná­miet­ky. Po­kús­te sa prísť s rie­še­ním prob­lé­mov sa­mi.

8. Vy­uži­te si­tuáciu

Prá­ca v open of­fi­ce je vý­zva, kto­rá mô­že pri­niesť mno­ho vý­hod. Ok­rem to­ho, že pod­po­ru­je tí­mo­vú kul­tú­ru a vy­tvá­ra vhod­nú at­mos­fé­ru na spo­lup­rá­cu, vďa­ka nej mô­že­te zis­tiť spô­sob, ako pra­cu­jú ús­peš­ní ľu­dia oko­lo vás, a priu­čiť sa od nich nie­čo­mu no­vé­mu.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter