Philips predáva divíziu výroby svetelných komponentov

Blesk_Philips ziarovky.jpg Ho­lan­dská spo­loč­nosť Phi­lips do­siah­la do­ho­du o pre­da­ji 80,1-per­cen­tné­ho po­die­lu svo­jej di­ví­zie vý­ro­by sve­tel­ných kom­po­nen­tov za 2,8 mld. USD tech­no­lo­gic­ké­mu fon­du Go Sca­le Ca­pi­tal. Phi­lips o tom in­for­mo­val v uto­rok. Fond Go Sca­le in­ves­tu­je do LED tech­no­ló­gií a tech­no­ló­gii ba­té­rií elek­tric­kých áut. Uvie­dol, že do kú­pe­nej di­ví­zie Phi­lip­su bu­de in­ves­to­vať a bu­de ju roz­ši­ro­vať vy­uži­tím LED tech­no­ló­gii v auto­mo­bi­loch. Fond Go Sca­le fi­nan­cu­jú GSR Ven­tu­res a Oak In­ves­tment Par­tners. GSR Ven­tu­res pô­so­bí v Hon­gKon­gu, Pe­kin­gu a ame­ric­kom Si­li­con Va­ley.

Pre­daj 80,1-per­cen­tné­ho po­die­lu di­ví­zie vý­ro­by sve­tel­ných kom­po­nen­tov ohod­no­til tú­to di­ví­ziu Phi­lip­su na 3,3 mld. USD. Di­ví­zia za rok 2014 vy­ká­za­la zisk 141 mil. eur pri tr­žbách 1,42 mld. eur. Phi­lips uvie­dol, že di­ví­zia sta­bil­ne vy­tvá­ra ho­to­vosť. Phi­lips kon­šta­to­val, že zos­ta­ne zá­kaz­ní­kom pre­da­nej di­ví­zie a po­ne­chá si 34-per­cent­ný po­diel v po­boč­ke sí­dlia­cej v USA.

Do­ho­da o pre­da­ji di­ví­zie vý­ro­by sve­tel­ných kom­po­nen­tov sa však po­va­žu­je iba za pre­doh­ru väč­šie­ho stra­te­gic­ké­ho kro­ku fir­my Phi­lips. Pôj­de o od­de­le­nie hlav­nej di­ví­zie svie­ti­diel pros­tred­níc­tvom pre­da­ja ak­cií na tr­hu. Phi­lips je naj­väč­ším vý­rob­com svie­ti­diel na sve­te, ale ho­lan­dská sku­pi­na sa chce sús­tre­diť na pod­ni­ka­nie svo­jej di­ví­zie zdra­vot­níc­kej tech­ni­ky a na vý­ro­bu vy­bra­ných dru­hov spot­reb­nej elek­tro­ni­ky.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter