Tim Cook riadi Apple iným spôsobom. Prekonal Steva Jobsa?

Po tom, čo Tim Cook nas­tú­pil na mies­to le­gen­dár­ne­ho Ste­va Job­sa, zme­ni­la sa kul­tú­ra i sprá­va­nie fir­my App­le. Ča­so­pis For­tu­ne sa roz­ho­dol po­rov­nať prís­tup oboch šé­fov tej­to vý­ni­moč­nej spo­loč­nos­ti. Vý­sled­ky vás za­uj­mú.

App­le pod ve­de­ním Coo­ka za­ča­la viac nas­lú­chať hla­su ľu­du. Cook sa roz­ho­dol vy­dať pro­duk­ty, kto­rým sa ke­dy­si Jobs vy­smie­val. Iš­lo o men­ší iPad a väč­ší iP­ho­ne. App­le sa ok­rem iné­ho pres­tal obá­vať veľ­kých in­ves­tí­cií a kú­pil Beats za 3 mi­liar­dy USD.

Ho­ci App­le za čias Ste­va Job­sa ma­la skôr stro­hý prís­tup k cha­ri­te, Tim Cook sa roz­ho­dol ot­vo­re­ne pod­po­ro­vať cha­ri­ta­tív­ne or­ga­ni­zá­cie. App­le za­čal po ro­koch opäť vy­plá­cať di­vi­den­dy svo­jim ak­cio­ná­rom a sám Cook sa roz­ho­dol po­de­liť so svo­jím ma­jet­kom. Is­tú časť fi­nan­čných pros­tried­kov in­ves­tu­je do vzde­la­nia svoj­ho 10-roč­né­ho syn­ov­ca a zvy­šok ve­nu­je na cha­ri­tu a iné fi­lan­tro­pic­ké pro­jek­ty. Hod­no­ta Coo­kov­ho ma­jet­ku sa v ak­ciách App­le po­hy­bu­je oko­lo 120 mi­lió­nov USD a v nas­le­du­jú­cich ro­koch na ak­ciách zís­ka ďal­ších 665 mi­lió­nov USD. Aj vďa­ka nim sa chce pri­či­niť o pod­po­ru ľud­ských práv, za­sta­viť ší­re­nie AIDS a do­ma v USA sa chce za­sa­diť o imig­rač­nú re­for­mu.

jobs_cook.jpg

Cook je člo­vek, kto­rý do­ká­že uz­nať, že sa zmý­lil. Keď App­le vy­šiel na trh so zlý­mi ma­pa­mi, šéf ve­rej­ne priz­nal chy­bu a rad­šej od­po­ru­čil vy­uží­vať ma­py kon­ku­ren­cie. Tým­to po­kor­ným ko­na­ním si opäť zís­kal dô­ve­ru uží­va­te­ľov.

Aj keď sa na Ste­va Job­sa bu­de eš­te dl­ho spo­mí­nať, mo­men­tál­ne to vy­ze­rá tak, že sa Tim Cook stal lep­ším ma­na­žé­rom. Ho­vo­ria za to aj čís­la. Po smr­ti Job­sa App­le zdvoj­ná­so­bil svo­ju hod­no­tu a dnes je ozna­čo­va­ný za naj­hod­not­nej­šiu spo­loč­nosť sve­ta i ce­lej do­te­raj­šej his­tó­rie.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter