PR: Najlepšia serverovňa na svete je na Slovensku

Slo­ven­ská spo­loč­nosť Millen­nium spra­vo­va­la 50 server­ov, kto­ré pos­tup­ne pre­su­nu­la do clou­du. Os­ta­la im práz­dna server­ovň­a, kto­rú sa roz­hod­li krea­tív­ne vy­užiť a spra­viť z nej naj­lep­šiu server­ovň­u na sve­te.sushi-short.gif telocvicna.gif

chladnicka.gif

Millen­nium pre­cho­dom na cloud ušet­rí 80 000 €, o čom sa roz­hod­li zve­rej­niť kom­plet­nú štú­diu na www.azu­rec­loud.sk. Strán­ka tiež slú­ži ako zdroj in­for­má­cií o clou­do­vých rie­še­niach pre ďal­šie spo­loč­nos­ti.

Vý­ho­dy pre­cho­du na cloud:

1. Fir­my ne­pot­re­bu­jú po­čia­toč­nú in­ves­tí­ciu na nák­lad­nú IT infra­štruk­tú­ru a server­y, kto­ré sú pot­reb­né na zria­de­nie e-mai­lu, webo­vé­ho server­a či na roz­ší­re­nie server­ovn­e. S pre­vádz­kou infra­štruk­tú­ry v clou­de uše­tria tiež na pre­vádz­ko­vých nák­la­doch v po­do­be zní­že­ných ná­ro­kov na údr­žbu.
2. S clou­dom sú fir­my za­bez­pe­če­nej­šie pro­ti vý­pad­kom. Ga­ran­to­va­ná spo­ľah­li­vosť, dos­tup­nosť a vý­kon clou­do­vých slu­žieb je viac ako 99 %.
3. Cloud umož­ňu­je zni­žo­vať a zvy­šo­vať IT po­žia­dav­ky pod­ľa po­trieb. Keď fir­ma ras­tie, už ne­mu­sí neus­tá­le in­ves­to­vať do no­vé­ho vy­ba­ve­nia a v prí­pa­de pok­le­su jej neos­tá­va­jú nák­la­dy a vy­ba­ve­nie na­vy­še.
4. Prie­mer­ný IT špe­cial­ista ve­nu­je až 80 % svoj­ho ča­su in­šta­lá­cii har­dvé­ru a sprá­ve sys­té­mu. Vďa­ka clou­du sa ten­to čas mô­že zme­niť na vý­voj slu­žieb pre zá­kaz­ní­kov a ze­fek­tív­ne­niu fir­my.
5. Vy­so­kú úro­veň za­bez­pe­če­nia dát za­bez­pe­ču­je špe­cia­li­zo­va­ný tím 24 ho­dín den­ne kon­ti­nuál­nym proak­tív­nym tes­to­va­ním, aby bo­la za­is­te­ná čo naj­väč­šia bez­peč­nosť v rám­ci me­dzi­ná­rod­né­ho cer­ti­fi­ká­tu ISO SAS70. Dá­ta sú ulo­že­né v dvoch da­ta­cen­trách, a to na­vy­še v šies­tich kó­piách.

Pre de­tail­nú prí­pa­do­vú štú­diu sta­čí vy­pl­niť for­mu­lár na www.azu­rec­loud.sk.

Video:

Zdroj: IDEAMEDIA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter