Investorské fórum v Bratislave spojilo startupy s investormi

Pod­ni­ka­teľ­skí an­je­li ako in­di­vi­duál­ni in­ves­to­ri in­ves­tu­jú svoj ka­pi­tál hlav­ne v kra­ji­ne, od­kiaľ po­chá­dza­jú. Príl­eži­tosť in­ves­to­vať do do­má­cich pro­jek­tov im prip­ra­vi­la SLOV­CA spo­lu s par­tner­mi vo for­me po­du­ja­tia s náz­vom Slo­vak Ven­tu­re Ca­pi­tal Fo­rum. Ob­ja­vi­la sa na ňom naj­väč­šia kon­cen­trá­cia in­ves­to­rov na štvor­co­vý me­ter na Slo­ven­sku, kto­rým sa pred­sta­vi­lo 40 pro­jek­tov.

Príl­eži­tosť zís­kať in­ves­to­ra pre svoj pro­jekt dos­ta­lo 40 pod­ni­ka­te­ľov

Slo­vak Ven­tu­re Ca­pi­tal Fo­rum, kto­ré sa us­ku­toč­ni­lo 20. 3. 2015 v Bra­tis­la­ve, pri­nie­slo mla­dým fir­mám reál­nu príl­eži­tosť os­lo­viť in­ves­to­ra. Na in­ves­tič­nom fó­re, kto­ré or­ga­ni­zo­va­la SLOV­CA (Slo­vak Ven­tu­re Ca­pi­tal and Pri­va­te Equi­ty As­so­cia­tion) spo­lu s par­tner­mi, sa zú­čas­tni­li ok­rem pod­ni­ka­te­ľov hľa­da­jú­cich in­ves­to­ra aj viac ako dve de­siat­ky in­ves­to­rov zo Slo­ven­skej re­pub­li­ky a Čes­kej re­pub­li­ky. Na po­du­ja­tí sa stret­li s de­siat­ka­mi slo­ven­ských star­tu­pov, z kto­rých ne­ce­lá dvad­siat­ka svo­je pro­jek­ty aj ve­rej­ne pre­zen­to­va­la. „Na in­ves­tor­ských fó­rach v Bra­tis­la­ve sa pra­vi­del­ne zú­čas­tňu­jem už nie­koľ­ko ro­kov, pre­to­že je to vý­bor­ný spô­sob, ako sa spoz­nať s ľuď­mi, kto­rí ma­jú am­bí­ciu vy­bu­do­vať sve­to­vú fir­mu. V mi­nu­los­ti som na tom­to fó­re spoz­nal za­kla­da­te­ľov star­tu­pu PRO­FI­TUP, do kto­ré­ho som nás­led­ne in­ves­to­val," hod­no­tí dô­vo­dy svo­jej účas­ti zná­my in­ves­tor Mi­chael Ros­tock Pop­lar.

Za in­ves­tor­skú ko­mu­ni­tu sa na ak­cii zú­čas­tni­li zá­stup­co­via ven­tu­re ka­pi­tá­lo­vých fon­dov CRE­DO Ven­tu­res, Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií, En­terpri­se In­ves­tors a mno­hí in­di­vi­duál­ni in­ves­to­ri zdru­že­ní v Klu­be pod­ni­ka­teľ­ských an­je­lov Slo­ven­ska, kto­rý je pr­vou slo­ven­skou sie­ťou ne­for­mál­nych in­ves­to­rov.

Pod­ni­ka­teľ­skí an­je­li sú in­di­vi­duál­ni in­ves­to­ri vy­uží­va­jú­ci vlast­ný ka­pi­tál na fi­nan­co­va­nie ma­lých a stred­ných pod­ni­kov s vý­raz­ným ras­to­vým po­ten­ciá­lom. Tí­to in­ves­to­ri vy­pĺňa­jú me­dze­ru v mož­nos­tiach fi­nan­co­va­nia mla­dých fi­riem, keď­že čas­to in­ves­tu­jú do pod­ni­ka­teľ­ských pro­jek­tov v sko­rých štá­diách, keď eš­te net­vo­ria žiad­ne tr­žby a je pre ne obzvlášť ná­roč­né zís­kať aké­koľ­vek zdro­je na pod­ni­ka­nie.

Vý­znam an­gel in­ves­tí­cií v Euró­pe a si­tuácia v SR

Ob­jem in­ves­tí­cií pod­ni­ka­teľ­ských an­je­lov do­sia­hol v Euró­pe pod­ľa or­ga­ni­zá­cie EBAN (The Euro­pean Tra­de As­so­cia­tion for Bu­si­ness An­gels, Seeds Funds, and Ear­ly Sta­ge Mar­ket Players) za rok 2013 ob­jem 5,5 mi­liar­dy eur. In­ves­tí­ciu v tom­to ro­ku zís­ka­lo až 33 430 mla­dých fi­riem. Dô­le­ži­tým uka­zo­va­te­ľom je naj­mä to, že sa až 87 % za­in­ves­to­va­ných spo­loč­nos­tí v ča­se in­ves­tí­cie na­chá­dza­lo v ra­nom štá­diu pod­ni­ka­nia. Cel­ko­vý ob­jem in­ves­tí­cií do fi­riem v sko­rom štá­diu pod­ni­ka­nia od pod­ni­ka­teľ­ských an­je­lov pred­sta­vo­val až 73 %. Ven­tu­re ka­pi­tá­lo­vé fon­dy prein­ves­to­va­li do fi­riem v sko­rom štá­diu 26 % ob­je­mu in­ves­tí­cií a po­diel crowdfun­din­gu pred­sta­vo­val 1 %.

Z hľa­dis­ka sek­to­rov v európ­skom roz­sa­hu do­mi­nu­jú in­for­mač­né tech­no­ló­gie s po­die­lom 32 % in­ves­tí­cií. Nas­le­du­jú bio­tech­no­ló­gie s po­die­lom 10 % a mo­bil­né tech­no­ló­gie ta­kis­to s po­die­lom 10 %.

Ag­re­go­va­né šta­tis­ti­ky za SR neexis­tu­jú, no pod­ľa úda­jov pr­vej sie­te ne­for­mál­nych in­ves­to­rov, kto­rou je Klub pod­ni­ka­teľ­ských an­je­lov Slo­ven­ska (KPAS), je si­tuácia v SR po­dob­ná. „Na Klub pod­ni­ka­teľ­ských an­je­lov sa od je­ho vzni­ku v ro­ku 2011 do kon­ca ro­ka 2014 ob­rá­ti­lo 828 zá­ujem­cov o ka­pi­tál. Z nich 97 preš­lo na­ším kva­li­ta­tív­nym filtrom a pre­zen­to­va­lo svoj pro­jekt in­ves­to­rom zdru­že­ných v na­šej sie­ti," ho­vo­rí Vla­di­mír Ja­ku­bec, ma­na­žér Klu­bu pod­ni­ka­teľ­ských an­je­lov Slo­ven­ska. Časť z pro­jek­tov bo­la do­tiah­nu­tá do ús­peš­nej in­ves­tí­cie, na kto­rej sa kon­krét­ny in­ves­tor so star­tu­pom do­hod­li. „Zreali­zo­va­né in­ves­tí­cie bo­li naj­mä z ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, ener­ge­ti­ky a slu­žieb. Z hľa­dis­ka sek­to­rov aj na dneš­nom in­ves­tič­nom fó­re do­mi­no­va­li pro­jek­ty z ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, kto­rých ap­li­ká­cie na­chá­dza­jú vy­uži­tie v mno­hých od­vet­viach hos­po­dár­stva," do­dá­va Ja­ku­bec.

Pre­čo tre­ba in­ves­to­vať do star­tu­pov?

In­ves­to­va­nie do star­tu­pov pri­ná­ša pre spo­loč­nosť množ­stvo vý­hod, čo neu­nik­lo po­zor­nos­ti mi­nis­terstiev fi­nan­cií a hos­po­dár­stva. Mi­ros­lav Du­naj­čín, fi­nanč­ný ria­di­teľ Slo­vak Bu­si­ness Agen­cy, avi­zu­je, že sa blýs­ka na lep­šie ča­sy: „Mla­dé ino­va­tív­ne fir­my vní­ma­me ako dô­le­ži­tý fak­tor roz­vo­ja slo­ven­skej eko­no­mi­ky. Star­tu­py sú seg­ment, kto­ré­mu v rám­ci SBA ve­nu­je­me množ­stvo po­zor­nos­ti. Prá­ve pre star­tu­py je ur­če­ný náš no­vý prog­ram Star­tup Sharks. Od­štar­to­val len pred pár týž­dňa­mi a už pri­ná­ša pr­vé vý­sled­ky a je­ho cie­ľom je naj­mä pris­pieť k lep­šej prip­ra­ve­nos­ti za­kla­da­te­ľov slo­ven­ských star­tu­pov." V rám­ci Star­tup Sharks zís­ka­jú star­tu­py men­to­ring či mož­nosť bez­plat­ne vy­ces­to­vať na za­hra­nič­né star­tu­po­vé po­du­ja­tia „Za­hra­nič­né skú­se­nos­ti sú jed­na z ciest, ako zvý­šiť šan­cu na ús­pech pre slo­ven­ské star­tu­py. Prog­ram sme spus­ti­li vo feb­ruári a už te­raz má­me množ­stvo žia­dos­tí."

Ako udr­žať dob­ré star­tu­py na Slo­ven­sku

Z dis­ku­sií na po­du­ja­tí Slo­vak Ve­nu­tu­re Ca­pi­tal Fo­rum vy­plý­va, že pod­po­ra in­ves­tor­ské­ho eko­sys­té­mu a sie­tí roz­hod­ne má zmy­sel. Vďa­ka to­mu ne­bu­dú mať sku­toč­ne dob­ré star­tu­py prob­lém zís­kať fi­nan­cie na svoj roz­voj a ne­bu­dú ute­kať za in­ves­tor­mi do za­hra­ni­čia.

Na­priek to­mu, že an­jel­skí in­ves­to­ri vo väč­ši­ne prí­pa­dov pa­tria do me­dzi­ná­rod­ných sie­tí, až 96 % z nich in­ves­tu­je väč­ši­nou len v do­má­cej kra­ji­ne. Tá­to šta­tis­ti­ka vy­plý­va z re­por­tu EBAN za rok 2014.

Otáz­kou aj na­ďa­lej os­tá­va, koľ­ko slo­ven­ských mla­dých fi­riem je v štá­diu, aby sa reál­ne moh­li uchá­dzať o pria­zeň in­ves­to­rov a in­ves­tič­ných fon­dov. „Star­tu­pov, za kto­rý­mi by stál dob­re prip­ra­ve­ný tím za­kla­da­te­ľov, je dnes na Slo­ven­sku eš­te stá­le má­lo a sú čas­to nep­rip­ra­ve­né na su­my, ku kto­rým sa mô­žu po­mer­ne ľah­ko dos­tať. Je dô­le­ži­té pod­po­ro­vať eko­sys­tém, kto­ré­ho ne­vyh­nut­nou sú­čas­ťou sú an­jel­ské in­ves­tor­ské sie­te, ale zá­ro­veň my­slieť na roz­voj pod­ni­ka­teľ­ských a star­tu­po­vých zruč­nos­tí cel­ko­vo - už v rám­ci vzde­lá­va­nia na ško­lách," hod­no­tí si­tuáciu Ján Ora­vec, pre­zi­dent Zdru­že­nia pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter