Desať najlepšie platených blogerov na svete. Tie sumy vás prekvapia.

Od ro­ku 1999 sa stre­tá­va­me s pr­vý­mi po­kus­mi o pí­sa­nie blo­gov. Dnes sa sta­li neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou ži­vo­ta väč­ši­ny z nás. Po­má­ha­jú nám ľah­šie sa roz­ho­do­vať, ale aj zdie­ľať ná­zo­ry či poz­nat­ky. Is­to sa me­dzi na­mi náj­du aj ta­kí, kto­rí sa­mi pí­šu blo­gy. V nas­le­du­jú­com reb­ríč­ku sa spo­loč­ne po­zrie­me na tých šťas­tliv­cov, pre kto­rých sa sta­lo blo­go­va­nie naj­lep­šie vy­ná­ša­jú­cim biz­ni­som.

1. Mi­chael Arrin­gton - 500-800-ti­síc USD me­sač­ne

Za jed­nu z naj­vplyv­nej­ších osob­nos­tí v ob­las­ti tech­no­ló­gií mô­že­me ozna­čiť Mi­chae­la Arrin­gto­na, kto­rý sa na svo­jom blo­gu Tech­Crunch tak­mer neus­tá­le de­lí o tech­no­lo­gic­ké no­vin­ky. Z mi­nú­ty na mi­nú­tu sa vďa­ka ne­mu dos­ta­ne­te k naj­čer­stvej­ším in­for­má­ciám, a to z pr­vej ru­ky.

arrington.jpg

2. Pe­te Cas­hmo­re - 560-600-ti­síc USD me­sač­ne

Pe­te Cas­hmo­re je CEO a zá­ro­veň za­kla­da­teľ sve­toz­ná­me­ho blo­gu Mas­hab­le, kto­rý sa za­me­ria­va nie­len na ob­lasť tech­no­ló­gií, ale aj na ob­chod, so­ciál­ne mé­diá, zá­ba­vu a ži­vot­ný št­ýl. Cas­hmo­re za­lo­žil Mas­hab­le eš­te ako 19-roč­ný vo svo­jej obý­vač­ke v Škót­sku. Vte­dy eš­te ne­tu­šil, že sa je­ho blog sta­ne naj­viac ov­plyv­ňu­jú­cim, naj­čí­ta­nej­ším a naj­po­pu­lár­nej­ším mies­tom. V sú­čas­nos­ti je Cas­hmo­re naj­mlad­ším a tak­mer naj­bo­hat­ším blo­ge­rom na sve­te.

PeteCashmore.jpg

3. Ma­rio La­van­de­ria - 200-400-ti­síc USD me­sač­ne

Ma­rio La­van­de­ria, na­zý­va­ný aj Pe­rez Hil­ton, zís­kal uz­na­nie za svoj blog už v ro­ku 2005. Ve­nu­je sa v ňom ce­leb­ri­tám a ich škan­dá­lom. Tak­že ak vás za­ují­ma­jú kle­be­ty zo sve­ta sláv­nych, je zrej­mé, že sa vám blog La­van­de­ria bu­de pá­čiť.

Lavanderia.jpg

4. Vi­ta­ly Fried­man - 150-190-ti­síc USD me­sač­ne

Az­da naj­zná­mej­ší a naj­uz­ná­va­nej­ší blog za­obe­ra­jú­ci sa webo­vý­mi strán­ka­mi a di­zaj­nom je blog Smas­hin­gMa­ga­zi­ne za­kla­da­te­ľa Vi­ta­ly Fried­ma­na. Pre svo­je naj­nov­šie ti­py a kva­lit­ne spra­co­va­né ná­vo­dy s ukáž­ka­mi sa te­ší ob­ľu­be ši­ro­kej ve­rej­nos­ti.

Friedman.jpg

5. Ti­mot­hy Sy­kes - 150-180-ti­síc USD me­sač­ne

Ak vás za­ují­ma spô­sob, ako za­ro­biť ve­ľa pe­ňa­zí, ma­li by ste sle­do­vať blog Ti­mot­hy­ho Sy­ke­sa. Ten sa vo svo­jich od­bor­ných prís­pev­koch ve­nu­je fi­nan­ciám aj in­ves­tí­ciám. Sy­kes je jed­no­du­cho ma­cher. Z ak­cio­vých ope­rá­cií zís­ka­va prib­liž­ne 2 mil. USD me­sač­ne, tak­že pí­sa­nie blo­gu je skôr je­ho ved­ľaj­šia čin­nosť.

sykes.jpg

6. Ja­ke Dob­kins - 80-110-ti­síc USD me­sač­ne

Ak sa mo­men­tál­ne chys­tá­te nie­kam do cu­dzi­ny a ne­vie­te nap­rík­lad, čo má­te ča­kať od mies­tnej ku­chy­ne, pre­čí­taj­te si blog Got­ha­mist.com. Spo­čiat­ku sa Dob­kins za­me­ria­val na mes­tský ži­vot v New Yor­ku, dnes sa je­ho prís­pev­ky tý­ka­jú nie­len tra­dič­ných je­dál, ale aj uda­los­tí a ume­nia v ďal­ších 13 kra­ji­nách sve­ta.

dobkins.jpg

7. Collis Ta´eed - 55-120-ti­síc USD me­sač­ne

Collis Ta'eed ve­die blog TutsPlus, v kto­rom sa sna­ží vy­svet­liť a po­môcť svo­jim či­ta­te­ľom s jed­no­du­chý­mi čin­nos­ťa­mi, ako je sťa­ho­va­nie fo­tog­ra­fií, ale aj s ná­roč­nej­ší­mi úlo­ha­mi, nap­rík­lad ako zvlád­nuť sof­tvé­ro­vé ap­li­ká­cie. Šan­cu zvi­di­teľ­niť sa a zá­ro­veň si pri­vy­ro­biť dá­va aj bež­ným či­ta­te­ľom svoj­ho blo­gu, a to pros­tred­níc­tvom uve­rej­ne­nia ich prís­pev­kov.

collis.jpg

8. Gi­na Tra­pa­ni - asi 110-ti­síc USD me­sač­ne

Gi­na Tra­pa­ni je blo­ger­ka, kto­rej pat­rí ob­rov­ské uz­na­nie. Je nie­len CEO a za­kla­da­teľ­kou po­pu­lár­ne­ho blo­gu Li­fe­hac­ker, ale aj ak­tív­nou účas­tníč­kou ko­mu­ni­ty so­ciál­nych mé­dií. Blog Li­fe­hac­ker sa za­me­ria­va na ti­py a ná­pa­dy, ako ro­biť ve­ci lep­šie, ako up­ra­viť spô­sob ži­vo­ta tak, aby sa ľu­ďom ži­lo ľah­šie... Ne­ču­do, že blog zo­žal ta­ký ús­pech.

gina.jpg

9. Matt Mar­shall - 50-100-ti­síc USD me­sač­ne

Matt Mar­shall, v mi­nu­los­ti trú­fa­lý no­vi­nár, dnes je­den z naj­lep­šie za­rá­ba­jú­cich blo­ge­rov, je za­kla­da­te­ľom in­for­ma­tív­ne­ho blo­gu Ven­tu­re­Beat, kto­rý pri­ná­ša člán­ky z ob­las­ti tech­no­ló­gií, fi­nan­cií či in­ves­tí­cií.

matt.jpg

10. Edi­son Then, „Slas­hGear", 60-80-ti­síc USD me­sač­ne

Edi­son Then je spo­lu­zak­la­da­te­ľom, vý­kon­ným re­dak­to­rom a me­diál­nym vy­da­va­te­ľom spra­vo­daj­ské­ho webu Slas­hGear, kto­rý sa za­obe­rá naj­mä spot­reb­nou elek­tro­ni­kou a tech­no­ló­gia­mi. Väč­ši­nu svo­jich príj­mov má však z rek­la­my, na kto­rú je­ho či­ta­te­lia klik­nú. Slas­hGear je zná­my aj ako naj­ús­peš­nej­ší blog vy­uží­va­jú­ci plat­for­mu WordPress.

edison.jpg

Zdroj: the­ri­chest.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter