Slovenskí študenti pocestujú do USA na finále FIRST LEGO League

Po ús­peš­nom se­mi­fi­ná­le v Deb­re­cí­ne zís­ka­li žia­ci z ko­šic­ké­ho tí­mu Ta­len­tum­SAP vy­ni­ka­jú­ce 4. mies­to v mní­chov­skom fi­ná­le stre­doeuróp­ske­ho ko­la naj­väč­šej ro­bo­tic­kej sú­ťa­že pre mlá­dež FIRST LE­GO Lea­gue. Sta­li sa his­to­ric­ky pr­vý­mi účas­tník­mi z kra­jín vy­šeh­rad­skej štvor­ky, kto­rí sa umies­tnil me­dzi naj­lep­ší­mi pia­ti­mi tí­ma­mi vo fi­ná­lo­vom ko­le pre Stred­nú Euró­pu. Od­me­nou je im mies­ten­ka v ce­los­ve­to­vom fi­ná­le, kto­ré sa us­ku­toč­ní 22. až 25. ap­rí­la v ame­ric­kom St. Louise.

Ak­tuál­ne­ho roč­ní­ka FIRST LE­GO Lea­gue sa zú­čas­tni­lo 265-ti­síc štu­den­tov z 80 kra­jín, čo je vy­še 27-ti­síc tí­mov. Z to­ho 874 tí­mov kon­ku­ro­va­lo Slo­vá­kom z Na­dá­cie Ta­len­tum Cas­so­vien­sis Ala­pít­vá­ny v európ­skom ko­le. V Mní­cho­ve sa stret­li so sú­ťa­žia­ci­mi z Ne­mec­ka, Švaj­čiarska, Ra­kús­ka, Poľ­ska, Čes­ka a Ma­ďar­ska.

TalentumSAP 2.JPG

„Pred na­ši­mi žiak­mi skon­či­li len ich kon­ku­ren­ti z Ne­mec­ka, tak­že štvr­té mies­to po­va­žu­jem za ob­rov­ský ús­pech," skon­šta­to­va­la men­tor­ka Ta­len­tum­SAP An­ge­li­ka Ha­nes­zo­vá.

Oce­ni­li ro­bot aj tí­mo­vú spo­lup­rá­cu

Hlav­nou ka­te­gó­riou FIRST LE­GO Lea­gue je Ro­bot Ga­me, v kto­rej má­le­go ro­bot spl­niť úlo­hy na te­rén­nom sto­le. Mní­chov­ská po­ro­ta vy­so­ko hod­no­ti­la mo­del slo­ven­ských žia­kov, kto­rý v ka­te­gó­rii Ro­bot De­sign zís­kal 2. mies­to. Ich ori­gi­nál­ne konštruk­čné rie­še­nie a op­ti­ma­li­zo­va­né prog­ra­mo­vé ria­de­nie je vý­sled­kom usi­lov­nej príp­ra­vy po ví­ken­doch a vo voľ­nom ča­se. „Na­še ak­ti­vi­ty to­tiž ďa­le­ko pre­sa­hu­jú škol­ské os­no­vy," po­ve­dal člen tí­mu Mi­chal Pán­dy.

TalentumSAP 3.JPG

Žia­ci Ta­len­tum­SAP vy­mys­le­li aj nás­troj na de­te­ko­va­nie šermiarsky správ­ne­ho vy­kro­če­nia no­hy, kto­rý spo­lu s in­te­li­gen­tným ter­čom vy­hod­no­tí nie­len reakč­ný čas vý­pa­du, ale aj správ­ne bod­nu­tie. To­to mo­der­né rie­še­nie, kto­ré pre­zen­to­va­li v ka­te­gó­rii Re­search Pro­jekt, je ria­de­né po­mo­cou mi­ni­po­čí­ta­ča Ras­pberry Pi a má aj webo­vé roz­hra­nie pre tré­ne­rov na real-ti­me kon­tro­lu. Har­dvér a sof­tvér je open sour­ce. Ďal­šou zo sú­ťaž­ných ka­te­gó­rií bo­la Team Work, v kto­rej sa hod­no­tí spo­lup­rá­ca čle­nov tí­mu, ko­mu­ni­ká­cia s os­tat­ný­mi sú­ťa­žia­ci­mi a po­ho­to­vosť reak­cií na otáz­ky od­bor­nej po­ro­ty - to všet­ko v an­glic­kom ja­zy­ku.

„Sme veľ­mi ra­di, že sa nám po­da­ri­lo pre­ko­nať pre­káž­ky na ces­te k náš­mu ús­pe­chu a dú­fam, že v dob­rej rep­re­zen­tá­cii Slo­ven­ska bu­de­me aj na­ďa­lej pok­ra­čo­vať," tvr­dí Ju­raj Mič­ko. „Uve­do­mu­je­me si, že ta­ká­to špe­ciál­na pro­jek­to­vá ak­ti­vi­ta sa vy­so­ko hod­no­tí a sme hr­dí, že do­ká­že­me byť ús­peš­ní me­dzi ce­los­ve­to­vou špič­kou," dopl­nil ho Zol­tán Ha­nesz.

Čle­no­via Ta­len­tum­SAP: Oli­ver Da­vit­ko, Zol­tán Ha­nesz, Ju­raj Mič­ko, Ben­dek Ku­ko­ri­cás, Ján Lu­by, Maxi Pán­dy, Mi­chal Pán­dy, Zol­tán Szi­tás, Ádám Ur­bán a Os­zkár Ur­bán.

Zdroj: SAP


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter