Nie je všetko iba o peniazoch. Zamestnanci Facebooku odhalili tienisté stránky svojej práce

Fa­ce­book sa vo všeo­bec­nos­ti po­va­žu­je za jed­né­ho z naj­at­rak­tív­nej­ších za­mes­tná­va­te­ľov. Veď za­mes­tnan­ci tu za­rá­ba­jú o 25 000 do­lá­rov roč­ne viac ako prie­mer­ný Ame­ri­čan. No nie všet­ko je ta­ké ru­žo­vé, ako sa na pr­vý poh­ľad zdá.

In­ži­nie­ri, vý­vo­já­ri sof­tvé­ru a ano­nym­né zdro­je prez­ra­di­li pod­rob­nos­ti o tie­nis­tých strán­kach prá­ce pre tú­to so­ciál­nu sieť. Aby bo­lo jas­né, tie­to sťaž­nos­ti nep­red­sta­vu­jú všeo­bec­nú skú­se­nosť, ale iba ná­zo­ry ma­lé­ho poč­tu ľu­dí. Na­po­kon kaž­dá veľ­ká spo­loč­nosť vrá­ta­ne Fa­ce­boo­ku má aj svo­jich kri­ti­kov.

A na čo sa zdro­je naj­viac sťa­žo­va­li?

 • Služ­ba 24/7

Po­čas po­ho­to­vos­ti na te­le­fó­ne (vy­chá­dza to na 6 týž­dňov roč­ne) sú in­ži­nie­ri zod­po­ved­ní za udr­žia­va­nie pre­vádz­ky a slu­žieb, nech sa sta­ne čo­koľ­vek. Ne­mô­žu od­ces­to­vať cez ví­kend, mu­sia mať stá­le na­bi­tý te­le­fón a no­siť ho stá­le so se­bou, aby bo­li vždy do­siah­nu­teľ­ní, do­kon­ca aj v no­ci ho mu­sia mať pri se­be na noč­nom sto­lí­ku.

 • Chý­ba ur­či­tá mie­ra pro­fe­sio­na­li­ty

Pod­ľa jed­né­ho z in­ži­nie­rov Fa­ce­book neod­de­ľu­je osob­nú a pra­cov­nú zó­nu. Fi­rem­ná kul­tú­ra v spo­loč­nos­ti po­bá­da za­mes­tnan­cov, aby bo­li „sa­mi se­bou", pri­čom väč­ši­ne z nich chý­ba ur­či­tá dáv­ka „pro­fe­sio­na­li­ty".

 • Väč­ši­na ve­dú­cich pra­cov­ní­kov sa nes­na­ží vy­tvo­riť pra­cov­ný tím

Man­tra spo­loč­nos­ti je za­me­ra­ná na osob­né ví­ťaz­stvo, nie na ús­pech tí­mu ako cel­ku. Má­lo dô­ra­zu sa kla­die na mo­ti­vo­va­nie ma­sy. Ma­na­žé­ri ne­cí­tia zod­po­ved­nosť za po­dria­de­ných ľu­dí a sú sús­tre­de­ní skôr len sa­mi na se­ba.

 • Nie je tu sku­toč­ne fun­kčná infra­štruk­tú­ra

Ro­biť skve­lé ve­ci s tí­mom 4000 ľu­dí je ove­ľa ťaž­šie ako s 500 ľuď­mi. Spo­loč­nosť ras­tie tak rých­lo, že jed­no­du­cho nes­tí­ha klásť dô­raz na or­ga­ni­zo­va­nosť, sta­bi­li­tu a št­ýl.

 • Zá­pla­va sťaž­nos­tí na Fa­ce­book

Man­žel­ka bý­va­lé­ho za­mes­tnan­ca ho­vo­rí, že jej man­žel bol dos­lo­va za­va­le­ný rôz­ny­mi sťaž­nos­ťa­mi na Fa­ce­book od pria­te­ľov a ro­di­ny len pre­to, že bol za­mes­tnan­com spo­loč­nos­ti. Do­kon­ca aj ju sa­mu čas­to žia­da­li o po­moc nap­rík­lad pri nas­ta­vo­va­ní ochra­ny osob­ných úda­jov s od­ôvod­ne­ním, že to pred­sa mu­sí ve­dieť, ak je vy­da­tá za nie­ko­ho, kto pra­cu­je vo Fa­ce­boo­ku.

 • Veľ­ká spo­loč­nosť sa sna­ží sprá­vať ako star­tup

Bý­va­lý za­mes­tna­nec ho­vo­rí, že Fa­ce­book, ho­ci ide o ob­rov­skú tech­no­lo­gic­kú spo­loč­nosť, sa stá­le sna­ží pô­so­biť ako za­čí­na­jú­ci star­tup. „Je to nie­čo ako vo fil­me, kde sa Adam San­dler, ho­ci je už sta­rý, chce sprá­vať ako tí­ne­džer. Skrát­ka tráp­ne," vy­jad­ril sa bý­va­lý za­mes­tna­nec.

 • Sťaž­nos­ti na ko­le­gov

Niek­to­rí z bý­va­lých za­mes­tnan­cov sa pos­ťa­žo­va­li, že ko­le­go­via, s kto­rý­mi ro­bi­li, bo­li všet­ko, len nie prí­jem­ná spo­loč­nosť. Pou­ží­va­li zne­va­žu­jú­ci tón, bo­li snob­skí, nep­rís­tup­ní a do­kon­ca aj hru­bí či po­ža­do­va­li od nich vy­ko­ná­va­nie nao­zaj nev­hod­ných prác (nap­rík­lad aj trie­de­nie špi­na­vej bie­liz­ne ria­di­te­ľa).

 • Ne­jas­né inštruk­cie, chý­ba­jú­ce us­mer­ne­nie

Bý­va­lý za­mes­tna­nec sa vy­jad­ril, že dô­raz sa klá­dol na 10-den­ný vý­kon­nost­ný plán, no tím sa vô­bec neob­ťa­žo­val dať mu spät­nú väz­bu, pre­to zo spo­loč­nos­ti hneď od­išiel.

 • Za­bud­ni­te na jed­lo a pi­tie - pra­co­vis­ko je hroz­né

Ob­rov­ské mies­tnos­ti sú napl­ne­né rad­mi sto­lov, pri kto­rých se­dia ľu­dia ple­ce pri ple­ci vo vzdia­le­nos­ti asi 15 cm - súk­ro­mie je tu nu­lo­vé. To nao­zaj nie je prí­jem­né pra­cov­né pros­tre­die. Vy­ze­rá to, ako keď sa do­by­tok na­že­nie do oh­ra­dy.

 • Pri­ve­ľa ča­su trá­ve­né­ho pre­ze­ra­ním Fa­ce­boo­ku

Pra­co­vať pre Fa­ce­book vraj zna­me­ná trá­viť tak­mer ce­lý čas pre­ze­ra­ním tej­to so­ciál­nej sie­te. Ob­čas to člo­ve­ka pri­vá­dza do šia­len­stva, po­ve­dal je­den z bý­va­lých za­mes­tnan­cov.

 • Ne­mô­že­te sa zba­viť prá­ce ani na do­vo­len­ke

Bý­va­lá za­mes­tnan­ky­ňa Fa­ce­boo­ku v In­dii sa sťa­žo­va­la, že neus­tá­le dos­tá­va­la upo­zor­ne­nia z prá­ce. Pre kaž­dý pro­jekt ma­li vy­tvo­re­né sku­pi­ny a ozná­me­nia jej cho­di­li, aj keď bo­la na do­vo­len­ke.

 • Ne­ho­ráz­ne množ­stvo e-mai­lov z inter­nej ko­mu­ni­ká­cie

Je­den z bý­va­lých za­mes­tnan­cov uvá­dza, že den­ne dos­tá­val v rám­ci fi­rem­nej ko­mu­ni­ká­cie aj 1600 a viac správ.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter