Chcete hru zadarmo? Stačí sa podeliť o herné kódy na novej českej burze

Ak zvyk­ne­te na­ku­po­vať ba­líč­ky hier z por­tá­lov ako Steam, Ori­gin, GOG.com, In­die­ga­la.com či Humb­le Bund­le, ur­či­te sa ne­raz stre­tá­va­te s tým, že vám nie­koľ­ko kó­dov os­ta­ne ne­vyu­ži­tých. Prá­ve pre­to vznik­la bur­za her­ných kó­dov, kto­rú spus­til po­pu­lár­ny čes­ký blo­ger Mar­tin Ma­lý.

V bur­ze kó­dy jed­no­du­cho pos­kyt­ne­te ako dar­ček iným pou­ží­va­te­ľom, kto­rí sa rov­na­ko ako vy po­de­lia o svo­je dup­li­cit­né kó­dy. Služ­ba bo­la da­ná do pre­vádz­ky zhru­ba pred týž­dňom a od­vte­dy si už 3500 hier naš­lo no­vých ma­ji­te­ľov. Na jej vy­uží­va­nie vám sta­čí mať účet na Twit­te­ri.

burza_hernich_kodu.jpg

Služ­ba po­nú­ka mno­ho be­ne­fi­tov. Pre pra­vi­del­ných a čas­tých dar­cov her­ných kó­dov sa no­vin­ky zo sve­ta hier dos­ta­nú me­dzi pr­vý­mi, prí­pad­ne si ta­kým­to spô­so­bom skrá­tia šes­ťho­di­no­vý li­mit ča­ka­nia na od­ber ďal­šej hry. Tá­to služ­ba na­vy­še pos­ky­tu­je mož­nosť spät­nej väz­by v po­do­be hod­no­te­nia auto­rov, ako aj ich her­ných kó­dov.

Zdroj: cnews.cz, oldplayer.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter