Apple chce svoje zariadenia urobiť vodotesnými a chce si to patentovať

Pod­ľa pa­ten­to­vej prih­láš­ky zve­rej­ne­nej mi­nu­lý štvr­tok App­le ak­tív­ne skú­ma spô­so­by, ako uro­biť svo­je za­ria­de­nia od­ol­ný­mi vl­hkos­ti.

V pa­ten­to­vej prih­láš­ke sa opi­su­je ochra­na cit­li­vých čas­tí za­ria­de­nia po­tiah­nu­tím hyd­ro­fób­nou fó­liou s hrúb­kou 1 až 10 mik­ró­nov a po­mo­cou si­li­kó­no­vých tes­ne­ní. Fó­lia sa má ap­li­ko­vať po­mo­cou plaz­mo­vo asis­to­va­né­ho che­mic­ké­ho na­pa­ro­va­nia (plas­ma-as­sis­ted che­mi­cal va­por de­po­si­tion - PACVD), čím sa vy­tvo­rí izo­lač­ná vrstva na ochra­nu pro­ti skra­tu, kto­rý sa ob­ja­vu­je, ak je sú­čias­tka s vy­so­kým na­pä­tím vy­sta­ve­ná pô­so­be­niu kva­pa­li­ny.

Ten­to pro­ces sa má us­ku­toč­niť v špe­ciál­nej vá­kuo­vej ko­mo­re s fluoro­po­ly­mé­ro­vým ply­nom. Pri ur­či­tom na­pä­tí sa plyn pre­me­ní na plaz­mu a tá­to ochran­ná vrstva priľ­ne na povrch kom­po­nen­tu.

Pro­ces však mô­že oh­ro­ziť nie­koľ­ko prob­lé­mov naj­mä pri kri­tic­kých kom­po­nen­toch s ochra­nou pred elek­tro­mag­ne­tic­ký­mi inter­fe­ren­cia­mi. In­ži­nie­ri App­lu to vy­rie­ši­li ma­lý­mi ot­vor­mi tes­ne nad cit­li­vých elek­tric­ký­mi sú­čias­tka­mi umies­tne­ný­mi na dos­ke ploš­ných spo­jov, cez kto­ré sa plaz­ma bez­peč­ne dos­ta­ne dov­nút­ra.

apple_patent.jpg

Os­tat­né kom­po­nen­ty cit­li­vé na poš­ko­de­nie vo­dou (ko­ró­zia, skrat) bu­dú chrá­ne­né si­li­kó­no­vým tes­ne­ním ap­li­ko­va­ným v ko­nek­to­re.

Nie je jas­né, v kto­rých bu­dú­cich pro­duk­toch chce App­le ta­kú­to ochra­nu pro­ti vl­hkos­ti pou­žiť. Ur­či­tá úro­veň hyd­roi­zo­lá­cie je žia­du­ca napr. pri tzv. wearab­le za­ria­de­niach. CEO spo­loč­nos­ti Tim Cook ne­dáv­no potvr­dil, že App­le Watch ne­bu­de tre­ba od­kla­dať pri spr­cho­va­ní. A mož­no bu­de vo­dov­zdor­ný aj smar­tfón iP­ho­ne 6S...

Zdroj: ap­plein­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter