Do vývoja česko-slovenskej inteligencie pôjdu stovky miliónov korún

V su­sed­nej Čes­kej re­pub­li­ke pra­cu­jú na ume­lej in­te­li­gen­cii po­dob­nej Deep­Mind od Goog­lu. Spo­čiat­ku sa má ta­kis­to učiť na hrách, no na­po­kon sa zme­ní na uni­ver­zál­ny di­gi­tál­ny mo­zog.

Jej autor Ma­rek Ro­sa, kto­rý pre­vádz­ku­je spo­loč­nosť Keen Software Hou­se (jej pro­duk­tom je po­pu­lár­na vi­deoh­ra Spa­ce En­gi­neers), chce do pro­jek­tu vlo­žiť stov­ky mi­lió­nov ko­rún z vlas­tné­ho vrec­ka.

Ume­lá in­te­li­gen­cie (za­tiaľ bez me­na) v sú­čas­nos­ti vzni­ká ako sú­časť spo­loč­nos­ti Keen Software Hou­se, no Ro­sa sa ju chys­tá vy­čle­niť do sa­mos­tat­nej fir­my, pri­čom po­čí­ta aj s teo­re­tic­kým vstu­pom väč­šie­ho in­ves­to­ra. Pro­jekt chce pla­tiť z pe­ňa­zí, kto­ré mu za­ro­bia vi­deoh­ry (zo Spa­ce En­gi­neers sa pre­da­lo už asi 1,2 mi­lió­na kó­pií).

Na čes­ko-slo­ven­skej ume­lej in­te­li­gen­cii te­raz pra­cu­je 15 ľu­dí, časť z nich tvo­ria štu­den­ti ČVUT a Mat­fy­zu, kto­rí pra­cu­jú na čias­toč­ný úvä­zok. Ok­rem ma­te­ma­ti­kov a prog­ra­má­to­rov je však v tí­me aj psy­cho­lóg za­me­ra­ný na be­ha­vio­rál­ne zá­le­ži­tos­ti (mo­ti­vá­cia, sle­do­va­nie cie­ľov a pod.). V bu­dúc­nos­ti by sa tím mal roz­ší­riť na 30 ľu­dí.

Ro­so­va sku­pi­na pri svo­jej prá­ci vy­chá­dza čias­toč­ne zo skú­se­nos­tí z vi­deohier. Ume­lá in­te­li­gen­cia sa za­tiaľ nau­či­la hrať jed­no­du­chú hru Pong bez to­ho, aby dop­re­du ve­de­la pra­vid­lá a prin­cí­py. Nea­na­ly­zu­je pri tom zdro­jo­vý kód hry, ale jed­not­li­vé pixe­ly, te­da ob­raz. To v pod­sta­te umož­ňu­je, aby ume­lá in­te­li­gen­cia „vi­de­la" po­dob­ne ako člo­vek. Tie­to zá­kla­dy by sa po­tom ma­li roz­vi­núť na ďal­šej, už zlo­ži­tej­šej hre.

Ro­so­vým zá­me­rom je vy­tvo­riť ume­lú in­te­li­gen­ciu, kto­rá sa bu­de dať vy­užiť v mno­hých sce­ná­roch - v in­te­li­gen­tných autách, ro­bo­toch, pri vý­ro­be atď. Pro­jekt za­tiaľ ne­má za cieľ za­rá­bať pe­nia­ze. Pr­vá ver­zia by ma­la byť vy­pus­te­ná za­dar­mo, aby sa na ňu vrh­li ďal­ší zá­ujem­co­via a ved­ci. Bu­dú­ci ob­chod­ný mo­del by mo­hol byť jed­no­du­chý - pre­dá­vať ume­lú in­te­li­gen­ciu na im­ple­men­tá­ciu do rôz­nych vý­rob­kov a sce­ná­rov vy­uži­tia.

Zdroj: con­nect.zi­ve.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter