Rebríček predaja smartfónov za rok 2014: Apple za Q4 predbehol Samsung

In­te­li­gen­tné te­le­fó­ny v mi­nu­lom ro­ku pred­sta­vo­va­li dve tre­ti­ny všet­kých pre­da­ných te­le­fó­nov. V pos­led­nom štvrťro­ku 2014 bol Sam­sung vy­strie­da­ný na pr­vej po­zí­cii spo­loč­nos­ťou App­le.

Po­čet in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov pre­da­ných po ce­lom sve­te kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom do­sia­hol v zá­ve­re mi­nu­lé­ho ro­ka pod­ľa čí­sel, kto­ré zve­rej­ni­la spo­loč­nosť Gar­tner, no­vý re­kord - vo štvr­tom štvrťro­ku 2014 sa me­dzi­roč­ne pre­da­lo o 29,9 % viac za­ria­de­ní ako o rok skôr. Spo­loč­nosť Sam­sung, kto­rá si dr­ža­la po­zí­ciu jed­not­ky me­dzi do­dá­va­teľ­mi in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov už od ro­ku 2011, vy­strie­da­la na pr­vom mies­te fir­ma App­le (poz­ri ta­buľ­ku).

V mi­nu­lom ro­ku si pou­ží­va­te­lia kú­pi­li do­ved­na 1,2 mi­liar­dy in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov, čo je o 28,4 % viac než v ro­ku 2013 (poz­ri ta­buľ­ku 2) a pred­sta­vu­je to dve tre­ti­ny všet­kých pre­da­ných mo­bil­ných te­le­fó­nov. Spo­lu bo­lo v ro­ku 2019 pre­da­ných 1,9 mi­liar­dy mo­bil­ných te­le­fó­nov, čo pres­ta­vu­je me­dzi­roč­ný ná­rast o 3,9 %. Je­di­ný­mi re­gión­mi, kde doš­lo k pok­le­su pre­da­ja, bo­li Ja­pon­sko (-2,8 %) a zá­pad­ná Euró­pa (-9,1 %).

„Seg­men­tu pré­mio­vých te­le­fó­nov do­mi­nu­je App­le, za­tiaľ čo čín­ski vý­rob­co­via po­nú­ka­jú stá­le kva­lit­nej­ší har­dvér za niž­šie ce­ny. Sam­sung by sa mal sús­tre­diť naj­mä na roz­siah­ly eko­sys­tém uni­kát­nych ap­li­ká­cií, ob­sa­hu a slu­žieb a vy­užiť ho na zlep­še­nie lo­ja­li­ty zá­kaz­ní­kov a od­lí­še­nie sa v dl­ho­do­bom ho­ri­zon­te naj­mä v prí­pa­de naj­drah­ších te­le­fó­nov," ko­men­tu­je si­tuáciu Ro­ber­ta Coz­zo­vá, ve­dú­ca vý­sku­mu v spo­loč­nos­ti Gar­tner.

Čín­ski vý­rob­co­via, ako je Huawei či Xiaomi, na­ďa­lej ras­tú tak v Čí­ne, ako aj na ďal­ších tr­hoch - zvy­šu­jú svoj po­diel v seg­men­toch in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov stred­nej a niž­šej trie­dy. „Čín­ski vý­rob­co­via už nie­len nas­le­du­jú tren­dy," vy­svet­ľu­je Coz­zo­vá. „Vy­rá­ba­jú kva­lit­nej­šie za­ria­de­nie s at­rak­tív­ny­mi vlas­tnos­ťa­mi, kto­ré mô­žu kon­ku­ro­vať za­ve­de­ným hrá­čom. Bu­do­va­nie znač­ky a mar­ke­ting bu­dú hrať kľú­čo­vú úlo­hu a roz­hod­nú o tom, kto­rí z čín­skych vý­rob­cov sa do­ká­žu na­pev­no uchy­tiť na vy­spe­lých tr­hoch."

Ce­los­ve­to­vé pre­da­je in­te­li­gen­tných te­le­fo­nov kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom - po­ra­die vý­rob­cov vo 4. štvrťro­ku ro­ka 2014 (ti­sí­ce ku­sov)

Spo­loč­nosť

4Q14

Ku­sy

4Q14 Tr­ho­vý po­diel (%)

4Q13

Ku­sy

4Q13 Tr­ho­vý po­diel (%)

App­le

74 832

20,4

50 224

17,8

Sam­sung

73 032

19,9

83 317

29,5

Le­no­vo*

24 300

6,6

16 465

5,8

Huawei

21 038

5,7

16 057

5,7

Xiaomi

18 582

5,1

5598

2,0

Os­tat­ní

155 701,6

42,4

111 204,3

39,3

Spo­lu

367 484,5

100,0

282 866,2

100,0

Zdroj: Gar­tner (ma­rec 2015)
* Čís­la za Le­no­vo za­hŕňa­jú pre­da­je zna­čiek Le­no­vo a Mo­to­ro­la.


Ce­los­ve­to­vé pre­da­je in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom - po­ra­die vý­rob­cov v ro­ku 2014 (ti­sí­ce ku­sov)

Spo­loč­nosť

2014

Ku­sy

2014 Tr­ho­vý po­diel (%)

2013

Ku­sy

2013 Tr­ho­vý po­diel (%)

Sam­sung

307 597

24,7

299 795

30,9

App­le

191 426

15,4

150 786

15,5

Le­no­vo*

81 416

6,5

57 424

5,9

Huawei

68 081

5,5

46 609

4,8

LG Elec­tro­nics

57 661

4,6

46 432

4,8

Os­tat­ní

538 710

43,3

368 675

38,0

Spo­lu

1 244 890

100,0

969 721

100,0

Zdroj: Gar­tner (ma­rec 2015)
* Čís­la za Le­no­vo za­hŕňa­jú pre­da­je zna­čiek Le­no­vo a Mo­to­ro­la.


Ce­los­ve­to­vé pre­da­je smar­tfó­nov kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom - po­ra­die pod­ľa ope­rač­ných sys­té­mov v ro­ku 2014 (ti­sí­ce ku­sov)

Ope­rač­ný sys­tém

2014

Ku­sy

2014 Tr­ho­vý po­diel (%)

2013

Ku­sy

2013 Tr­ho­vý po­diel (%)

An­droid

1 004 675

80,7

761 288

78,5

iOS

191 426

15,4

150 786

15,5

Win­dows

35 133

2,8

30 714

3,2

Blac­kBerry

7911

0,6

18 606

1,9

Ji­né OS

5745

0,5

8327

0,9

Spo­lu

1 244 890

100,0

969 721

100,0

Zdroj: Gar­tner (ma­rec 2015)


Ce­los­ve­to­vé pre­da­je mo­bil­ných te­le­fó­nov (smart i kla­sic­kých) kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom - po­ra­die vý­rob­cov v ro­ku 2014 (ti­sí­ce ku­sov)

Spo­loč­nosť

2014

Ku­sy

2014 Tr­ho­vý po­diel (%)

2013

Ku­sy

2013 Tr­ho­vý po­diel (%)

Sam­sung

392 546

20,9

444 472

24,6

App­le

191 426

10,2

150 786

8,3

Mic­ro­soft

185 660

9,9

250 835

13,9

Le­no­vo*

84 029

4,5

66 463

3,7

LG Elec­tro­nics

76 096

4,0

69 094

3,8

Huawei

70 499

3,8

53 296

2,9

TCL Com­mu­ni­ca­tion

64 026

3,4

49 538

2,7

Xiaomi

56 529

3,0

13 423

0,7

ZTE

53 910

2,9

59 903

3,3

So­ny

37 791

2,0

37 596

2,1

Mic­ro­max

37 094

2,0

25 431

1,4

Os­tat­ní

629 360

33,5

587 764

32,5

Spo­lu

1 878 968

100,0

1 808 600

100,0

Zdroj: Gar­tner (ma­rec 2015)
* Čís­la za Le­no­vo za­hŕňa­jú pre­da­je zna­čiek Le­no­vo a Mo­to­ro­la.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter